Để thực hiện tốt hơn Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/1/2020 của Bộ Chính trị 

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú” , Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức quán triệt trong cấp ủy và cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm thực hiện tốt Quy định; rà soát danh sách đảng viên giới thiệu về sinh hoạt tại nơi cư trú và đến nay đã có 100% tổ chức cơ sở đảng giới thiệu đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp về sinh hoạt tại nơi cư trú.

Đảng viên đang công tác được giới thiệu về nơi cư trú đã đề cao trách nhiệm, tự giác gương mẫu, vận động gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, chủ động tham gia tích cực và thực hiện tốt các quy định của địa phương, các phong trào hoạt động của xóm, mối quan hệ giữa đảng viên đang công tác và cấp uỷ chính quyền, đoàn thể nhân dân và bà con xóm, khu phố được thắt chặt hơn; thông qua các kỳ sinh hoạt, đảng viên đang công tác được cấp ủy nơi cư trú cung cấp các thông tin cơ bản về tình hình khu dân cư, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ địa phương và nhân dân nơi đảng viên cư trú, qua đó nắm rõ hơn tình hình thực tiễn ở cơ sở, những khó khăn, thuận lợi, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời, tự nhận thức tốt hơn về trách nhiệm của mình trong việc giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở, từ đó gương mẫu và có những đóng góp thiết thực vào hoạt động của chi bộ, đảng bộ nơi cư trú.

 

Việc kiểm tra theo dõi nắm bắt tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú đã được các cấp uỷ cơ sở phối hợp với cấp uỷ địa phương thực hiện tốt, hằng năm trước khi đánh giá xếp loại đảng viên, trước bầu cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, quy hoạch, chuyển đảng viên chính thức đều lấy ý kiến nhận xét đánh giá của chi uỷ nơi đảng viên cư trú. Từ đó đã xây dựng được mối quan hệ phối hợp giữa hai cấp uỷ trong công tác quản lý đảng viên giúp cho việc đánh giá cán bộ, đảng viên toàn diện và chính xác hơn.

Ở khu vực nông thôn, số lượng đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú dù không lớn nhưng cũng được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện tốt. Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã đề ra những giải pháp cơ bản để đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng, trong đó đổi mới nội dung các buổi gặp mặt đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn. Các buổi sinh hoạt với nội dung hấp dẫn, thiết thực đã thu hút nhiều đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, được các chi bộ đánh giá cao; qua đó các cơ quan, đơn vị qua đây cũng hiểu rõ hơn, đánh giá đúng cán bộ, đảng viên của mình.

Sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong thực hiện Quy định số 213 thời gian qua có nhiều nguyên nhân, trong đó việc đánh giá, nhận xét đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở ngày càng chặt chẽ, khách quan, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện Quy định 213-QĐ/TW cũng còn nhiều bất cập như: một số đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, đúng ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung quy định đã ban hành nên trong sinh hoạt có lúc, có nơi còn thể hiện sự đối phó; nội dung sinh hoạt của một số chi bộ còn mang tính hình thức, chưa cụ thể, thiết thực, chưa đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, vấn đề nổi cộm đang diễn ra mà dư luận xã hội quan tâm; đảng viên đang công tác tham gia góp ý cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của địa phương có nơi còn hạn chế. Một số cấp ủy chưa kịp thời giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú, nhất là đảng viên mới được kết nạp, đảng viên khi điều động, chuyển cơ quan, đơn vị công tác gây khó khăn cho chi bộ cơ sở. Có đảng viên đi khỏi nơi cư trú cũ đến sinh sống nơi khác, chuyển sinh hoạt nhưng không báo cấp ủy nơi cư trú cũ dẫn tới khó khăn trong quản lý đảng viên.

Vì vậy, để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sinh hoạt theo Quy định số 213-QĐ/TW, của Bộ Chính trị, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần tiếp tục coi trọng và tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị, coi việc giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, là tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.

Thứ hai, cần tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy đảng nơi đảng viên công tác và cấp ủy đảng nơi đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra, đánh giá đảng viên. Cấp ủy nơi đảng viên cư trú cần thực hiện nghiêm quy trình nhận xét đảng viên, không nể nang, qua loa. Các cấp ủy Đảng cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ban chi ủy các chi bộ trong việc thực hiện việc nhận xét đảng viên cư trú; qua đó chấn chỉnh, uốn nắn những chi bộ, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định, biểu dương những tập thể làm tốt.

Thứ ba, các cấp ủy chi bộ cần tiếp tục quan tâm thực hiện đúng quy định về chế độ sinh hoạt, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng thông tin tình hình ở nơi cư trú, bố trí thời gian, địa điểm sinh hoạt thích hợp để đảng viên tham gia đầy đủ; kịp thời thông báo đến cấp ủy, chính quyền nơi đảng viên đang công tác về những đảng viên chưa chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định tại địa phương, không tham gia sinh hoạt hoặc đảng viên vắng mặt các buổi sinh hoạt trong năm để có biện pháp uốn nắn kịp thời.

Thứ tư, cần chú trọng đổi mới hình thức đánh giá, cấp ủy nơi cư trú cũng cần kịp thời  báo cáo đến cấp ủy, chính quyền nơi đảng viên đang công tác về những đảng viên chưa chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tham gia sinh hoạt. Kịp thời khắc phục được những biểu hiện quan liêu, xa dân, thiếu trách nhiệm với những công việc của dân nơi cư trú; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hoá”. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp cần tổ chức nghiên cứu, rút kinh nghiệm thực tiễn để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những kết quả đạt được, uốn nắn kịp thời những hạn chế, lệch lạc phát sinh trong nhận thức của đảng viên đang công tác ở các cơ quan, cũng như cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú. Đây cũng là nội dung thiết thực trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm cũng như Quy định 101 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hải Nam

363 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 506
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 506
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 41402500