ĐỂ LÀM TỐT HƠN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN ĐI LÀM ĂN XA Ở KHU VỰC NÔNG THÔN Ở TỈNH QUẢNG TRỊ HIỆN NAY 

Quản lý đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Hiện nay, số đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú trên địa bàn tỉnh lại có xu hướng tăng. Xuất hiện tình trạng đảng viên đi làm ăn xa tự bỏ sinh hoạt hoặc làm thủ tục xin ra khỏi Đảng, điều này ảnh hưởng đến việc quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm cũng như năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Xác định tầm quan trọng của việc quản lý đảng viên, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đã tích cực, chủ động, tập trung tìm nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng đã chủ động cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp trong công tác quản lý. Thực tế tại tỉnh ta, nhất là ở các vùng nông thôn hiện nay khi vào thời vụ nông nhàn, tình trạng thiếu việc làm đối với người lao động diễn ra thường xuyên; thu nhập của người dân, trong đó có nhiều đảng viên còn thấp, không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. Do đó, không ít người đã chọn cách rời quê hương đi làm ăn xa để cải thiện kinh tế gia đình. Lựa chọn đi làm ăn xa của đảng viên là chính đáng nên hầu hết các cấp ủy Đảng, chi bộ đều quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên.

Để quản lý chặt chẽ, việc thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt,  miễn sinh hoạt đảng đối với đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa được thực hiện cơ bản đúng thủ tục, quy trình theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Do vậy, công tác quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ hơn. Đối với các đảng viên đi làm ăn xa đã làm đơn báo cáo chi bộ, được chi ủy xem xét và báo cáo với đảng ủy cấp xã cho miễn công tác và sinh hoạt đảng theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; hầu hết đảng viên đi làm ăn xa đã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi đến làm việc; cuối năm, đảng viên đi làm ăn xa đã gửi bản tự kiểm điểm về chi bộ để báo cáo và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên. Các cấp ủy còn thường xuyên phối hợp với cấp ủy địa phương trao đổi, nắm tình hình chất lượng, cán bộ, đảng viên theo định kỳ và đột xuất để phục vụ cho công tác đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển; làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý đảng viên thông qua hoạt động thực tiễn hàng ngày trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó có biện pháp cụ thể giúp đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để tiến bộ.

Bên cạnh đó, các cấp ủy chi bộ đã kết hợp chặt chẽ công tác quản lý với công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên. Thực hiện tốt việc quản lý học tập và tự học tập của đảng viên. Chi bộ, chi ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, biện pháp phấn đấu, rèn luyện của từng đảng viên, trong mỗi nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn ở đơn vị mình.

Tuy nhiên, công tác quản lý đảng viên, nhất là quản lý đảng viên ở cấp cơ sở vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần phải tập trung tháo gỡ trong thời gian tới như:  Công tác quản lý đảng viên ở một số tổ chức đảng có lúc còn thiếu chặt chẽ, một số tổ chức đảng, cấp ủy chưa có quyết tâm và giải pháp cụ thể để quản lý chặt chẽ đảng viên, còn trông chờ vào sự tự giác của đảng viên. Cấp ủy cấp trên ít kiểm tra, hướng dẫn về công tác quản lý đảng viên, các văn bản quy định về quản lý đảng viên ít được quán triệt đến đảng viên, trong khi đó cấp ủy cơ sở trực tiếp quản lý đảng viên nể nang, chưa mạnh dạn đấu tranh phê phán những biểu hiện trái với quy định của Đảng. Một số tổ chức đảng chưa xây dựng được quy chế, việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng có lúc còn hình thức. Việc bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, nhất là những nội dung về công tác tổ chức xây dựng đảng, về quản lý đảng viên.

Để thực hiện tốt chủ trương về phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, khắc phục những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú, nhất là ở khu vực nông thôn, thời gian tới, các cấp ủy cần tập trung vào thực hiện các giải pháp cơ bản sau:

Một là, các cấp ủy Đảng, chi bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, phương pháp để nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng khi đi làm ăn xa nơi cư trú; kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện không nghiêm túc, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa. Qua đó, phối hợp nắm bắt tình hình đảng viên, động viên giáo dục thường xuyên, kịp thời, vừa là chỗ dựa cho đảng viên khi gặp khó khăn.

Hai là, các chi bộ phải duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; nội dung sinh hoạt cần gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; việc đánh giá chất lượng đảng viên phải bảo đảm thực chất, tránh tình trạng xuê xoa, nể nang, hình thức. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, chi ủy, chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò giám sát của mặt trận, các đoàn thể và nhân dân đối với đảng viên nơi cư trú.

Ba là, ngoài tập trung phát triển kinh tế, các cấp ủy, đặc biệt là cấp ủy cơ sở cần có các biện pháp quản lý đảng viên đi làm ăn xa chặt chẽ hơn; cần tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng nơi đảng viên sinh hoạt với tổ chức Đảng nơi đảng viên đến làm việc, cư trú, coi đây là yêu cầu bắt buộc trong công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, phương pháp để nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng khi đi làm ăn xa nơi cư trú.

Bốn là, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Nêu gương về phẩm chất chính trị, về đạo đức, lối sống, giữ gìn đoàn kết trong Đảng và trong Nhân dân, gương mẫu đi đầu trong công việc để thu hút tập hợp nhân dân thực hiện nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó, cần tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản hướng dẫn về công tác đảng viên và quản lý đội ngũ đảng viên, trọng tâm là: Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên; Hướng dẫn 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên; Chỉ thị 28-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những Đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Năm là, thí điểm thực hiện việc đảng viên đi làm ăn xa tham gia sinh hoạt đảng bằng hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa; kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện không nghiêm túc, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa. Coi trọng quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên qua các phong trào, các hoạt động thực tiễn của cơ quan, tổ chức đoàn thể, qua thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hành dân chủ rộng rãi; tích cực trao đổi thông tin, đảm bảo việc quản lý đảng viên được tiến hành thường xuyên, với sự tham gia của các tổ chức trong cơ quan, đơn vị, ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi lĩnh vực, nhiệm vụ. Xuân Minh

76 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1063
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1063
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 32778711