Đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 

Ngày 06/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/TU về đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở năm 2021.

Theo đó, việc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở nhằm tiếp tục mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Việc chỉ đạo triển khai thực hiện phải tiến hành đồng bộ, sâu rộng trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân hiểu rõ, nắm được các nội dung và nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tổ chức thực hiện đúng, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

kế hoạch nêu rõ 08 nhóm nội dung cần triển khai thực hiện gồm: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản của Đảng, Nhà nước về Quy chế dân chủ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy ước, quy định trong mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh việc thành lập các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp; chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; Chỉ đạo, cụ thể hóa, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo chủ trương, nghị quyết  mới của Đảng; Chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống và kịp thời xử lý việc lợi dụng dân chủ, nhân quyền, để chống phá Đảng, Nhà nước gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp; Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện; đồng thời, yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến với người dân. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch này./. Lê Yên

35 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 843
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 844
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27146103