Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện chủ trương về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Trung ương. Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức triển khai khá toàn diện, thường xuyên và đạt được nhiều kết quả tích cực. Có thể khẳng định đây là một chủ trương đúng, một phong trào thiết thực, hiệu quả, được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng.

Thông qua thực hiện phong trào đã xây dựng, phát triển được hàng trăm mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định về chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn bộc lộ hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, một số địa phương, đơn vị chưa tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”; một số mô hình còn chung chung, chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao, thiếu sức lan tỏa.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa, mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW Đảng khoá XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", các chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

Tăng cường công tác tuyên truyền về tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa, mục đích, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua "Dân vận khéo”, tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác lãnh đao, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thẩm định và duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình, điển hình đã có; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình mới. Xác định nội dung trọng tâm phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp với điều kiện từng địa bàn, từng đối tượng gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở những nơi khó khăn, phức tạp; vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; vùng có các chương trình, dự án trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội; các cụm, khu công nghiệp, khu kinh tế. Xây dựng các mô hình, điển hình trong công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức phục vụ Nhân dân; tham mưu, chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm ở cơ sở. Cung cấp, giới thiệu các mô hình, điển hình đến các cơ quan báo chí xây dựng các tác phẩm nhằm tuyên truyền, tôn vinh, tạo sức lan tỏa của các điển hình, đồng thời, tham gia tích cực Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017-2020.

                                                                                       Lê Trang

2662 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 638
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 638
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79935807