Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”  

Sau hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 07/4/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp và lịch sử các ngành, đoàn thể”, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả quan trọng. Đến nay, đã hoàn thành xuất bản 03 tập Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930 - 2000; 10/10 huyện, thị, thành ủy đã xuất bản lịch sử Đảng bộ, biên niên sự kiện lịch sử giai đoạn 1930 – 2000; 25/56 sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã xuất bản lịch sử, truyền thống, biên niên sự kiện; 107/141 đơn vị cấp xã đã hoàn thành xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng vẫn còn những hạn chế, bất cập. Chất lượng một số công trình lịch sử Đảng chưa cao; công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa được quan tâm đúng mức; việc phát huy giá trị tinh thần của các ấn phẩm lịch sử ở một số địa phương chưa được chú trọng. Nhận thức một số cấp ủy Đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác lịch sử Đảng có mặt còn hạn chế, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” (thay thế Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28/8/2002). Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị -  xã hội tập trung quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác lịch sử Đảng.

Cấp ủy, trực tiếp và thường xuyên là thường trực cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Quan tâm, chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng có kiến thức chuyên ngành, có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, tâm huyết; đảm bảo kiều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí cần thiết cho công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh với phương pháp, hình thức đa dạng, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc phát huy giá trị tinh thần các ấn phẩm lịch sử đã xuất bản trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng ở các địa phương, đơn vị. Tích cực, chủ động đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, địa phương. T.Trang

1612 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 215
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 215
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16010889