Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội; đây là cuộc sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng. Vì vậy, công tác tuyên truyền trước thềm đại hội Đại hội lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ về vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức đại hội; góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công văn số 11560-CV/VPTW, ngày 13/2/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 369-KH/BTGTW, ngày 18/02/2020 về tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 141-KH/TU về  thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhận thức tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng là nhằm mục đích bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước cường  thịnh.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo đó, các ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền xuyên suốt, liên tục trước, trong, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hướng đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú,  tập trung vào những nội dung cơ bản sau: về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; những thành tựu nổi bật của Đảng trong hơn 90 năm qua, nhất là thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tuyên truyền những thành tựu của Đảng bộ, các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân đạt được trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền trên báo chí được chú trọng, triển khai đồng bộ, thường xuyên và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu: Các cơ quan báo chí của tỉnh, cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đã mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng tuyên truyền về Đại hội, lấy ý kiến đóng góp của người dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thường xuyên có các tin, bài, ảnh tuyên truyền trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử, bảo đảm nội dung tuyên truyền theo kế hoạch góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân hăng hái thi đua trên các lĩnh vực lập thành tích chào mừng Đại hội.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cổ động bằng phương pháp trực quan được triển khai đồng bộ và hiệu quả: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tuyên truyền trực quan bằng nhiều hình thức phong phú như khẩu hiệu, pa-nô, băng-rôn, cờ, cụm biểu tượng Đại hội... trên các tuyến đường trung tâm; đẩy mạnh hình thức tuyên truyền phát thanh lưu động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng…Công tác tuyên truyền miệng về Đại hội được quan tâm thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, thành tựu của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hướng đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực. Các công trình chào mừng Đại hội được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Phát động các phong trào thi đua yêu nước; gặp gỡ, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; gắn biển các công trình chào mừng Đại hội …

Các cấp ủy Đảng và ngành Tuyên giáo trong toàn tỉnh đã tập trung làm tốt công tác tư tưởng, lồng ghép tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản liên quan tuyên truyền giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm vững tình hình tư tưởng, giải quyết những vấn đề nảy sinh, vấn đề nổi cộm ở cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng, đồng thời thông tin định hướng dư luận và phản bác thông tin xuyên tạc, sai sự thật của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc chủ trương, chính sách, đường lối phát triển của đất nước, công tác nhân sự trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện và nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với chặng đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Đại hội đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa.” Chính vì vậy, cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh, các  đơn vị phải chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, góp phần tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hải Nam

139 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 356
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 356
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20877422