DẤU ẤN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG QUA MỘT NHIỆM KỲ 

Sau 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: “Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm sau cao hơn năm trước và cao hơn mức tăng bình quân của cả nước; cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; đã xác định được hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế - xã hội, biến khó khăn, bất lợi thành tiềm năng, lợi thế của địa phương. Huy động và sử dụng vốn đầu tư toàn xã hội có hiệu quả; nhiều dự án trọng điểm đã được khởi động. Văn hóa - xã hội đạt được nhiều tiến bộ; an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần thu hút nguồn lực cho phát triển. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Công tác xây dựng Đảng có nhiều điểm mới sáng tạo, hiệu quả. Bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu

Những kết quả quan trọng đó có sự tích hợp của nhiều giải pháp nhưng công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, quyết liệt, có nhiều điểm mới sáng tạo, hiệu quả là yếu tố tính quyết định.

Một là: Ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung trí tuệ để xây dựng các quy chế, quy định; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI theo hướng: Phân quyền, chia việc, cộng trách nhiệm, nhân sức mạnh để thực hiện mục tiêu chung. Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ đều chọn chủ đề công tác trọng tâm để tập trung chỉ đạo; chẳng hạn như: Năm 2016 chọn chủ đề là năm “Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư”; năm 2017, là năm “Công tác cán bộ”; năm 2018 năm “Doanh nghiệp”; năm 2019, “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát triển”; và năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ, chọn chủ đề “Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà bứt phá”.

Để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành ký cam kết trách nhiệm với đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành uỷ và người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây là “chìa khóa” để các địa phương, đơn vị đẩy nhanh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra; thực tiễn 5 năm qua đã chứng minh điều đó.

 Hai là: Lựa chọn khâu then chốt của lĩnh vực then chốt trong công tác xây dựng Đảng đó là công tác cán bộ; rồi chọn khâu khó nhất trong công tác cán bộ là đánh giá cán bộ để có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kịp thời xây dựng Quy chế đánh giá cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ đối với các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp nhận xét, đánh giá. Qua gần 5 năm thực hiện, kết quả đạt được rõ nhất của việc thực hiện Quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ là đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền đánh giá cán bộ cho các đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, đơn vị.

Ba là, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện Diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Mỗi năm tổ chức 2-3 chuyên đề; nội dung chuyên đề theo tinh thần Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị về ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tình hình thực tiễn của địa phương; chẳng hạn như năm 2017 là “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; năm 2019 “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh nhăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong toàn Đảng bộ. Đây là một điểm mới, cách làm mới trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình trong Đảng; góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, tính chiến đấu của đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Từ các diễn đàn này, mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện nhận thức, tự liên hệ, trao đổi, thảo luận nhằm thắt chặt đoàn kết; xây dựng cơ quan, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm đạo đức, lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị .

Bốn là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tập trung làm tốt công tác quy hoạch cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2015-2020; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện, sở, ngành giai đoạn 2020 - 2025;  Công tác bổ nhiệm, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, dân chủ, khắc phục tính khép kín trong công tác cán bộ. Nhân sự được bổ nhiệm đều được rà soát kỹ về điều kiện, tiêu chuẩn chính trị, phát huy tốt dân chủ và gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trong công tác bổ nhiệm cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương bố trí các chức danh chủ chốt cấp huyện không là người địa phương. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các văn bản quy định về công tác cán bộ và chính sách cán bộ cho phù hợp với quy định của Trung ương; chỉ đạo rà soát bằng cấp của cán bộ, công chức trong toàn hệ thống chính trị để làm tốt công tác quản lý cán bộ, chấn chỉnh các sai sót, vi phạm, chủ động hơn trong đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khoá XII “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, trong đó có nhiều mục tiêu trong kế hoạch đặt ra cao hơn yêu cầu Nghị quyết của Trung ương. Chẳng hạn như các đồng chí đề ra: Đến năm 2020, thực hiện 100% đơn vị hành chính cấp huyện có bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương; đến năm 2025, thực hiện 50% đơn vị hành chính cấp huyện có Chủ tịch UBND, 100% trưởng các ngành công an, tòa án, viện kiểm sát, thuế và một số ngành khác ở cấp huyện không phải là người địa phương...Đây là một bước cho công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm là, tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Với quan điểm chỉ đạo quyết liệt, thận trọng, đi từng bước vững chắc, nhưng quyết liệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tạo cơ chế để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đúng định hướng, đảm bảo tiến độ đề ra. Sau gần hai năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị bước đầu đã đạt những kết quả nhất định.

Tin rằng, những kết quả quan trọng đó sẽ là bài học quý giá cho nhiệm kỳ mới 2020-2025 để công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới. Nguyễn Trí Ánh-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

42 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 363
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 363
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18227621