Đặt đúng tầm xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng 

Xây dựng Đảng về đạo đức là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa và vai trò to lớn trong công tác xây dựng Đảng, vì vậy, từ khi ra đời cho đến nay, luôn được Đảng ta thường xuyên quan tâm, chú trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân”.

Thấm nhuần lời căn dặn của Người về công tác xấy dựng Đảng, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức, Đảng ta thường xuyên chăm lo đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức ngang tầm với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng kế thừa, bổ sung, hoàn thiện với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của Nhân dân.

Xây dựng Đảng về đạo đức luôn là việc làm thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong đó, việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được xem là khâu then chốt, một mục tiêu mà Đảng ta cần phấn đấu, làm cho Đảng thực sự tiêu biểu cho “trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại”. Xây dựng Đảng về đạo đức còn thể hiện trong mối quan hệ chặt chẽ với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa Đảng, Đại hội XIII của Đảng xác định: Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định một trong những quan điểm chỉ đạo của Đảng là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh một cách toàn diện, trong đó có tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức. Vì vậy, Đảng ta đã xác định 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức được biểu hiện ở những nội dung cơ bản sau đây:

Một là, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên phải đặt lên hàng đầu và đề cao ý thức rèn luyện tu dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên.
Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng. Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm , hành vi phản đạo đức, phi đạo đức, tạo ảnh hưởng sâu rộng trong Đảng và ngoài xã hội.

Hai là, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt các quy định nêu gương. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc  thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, những đồng chí giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan toả, thúc đẩy các phong trào cách mạng.

Ba là, đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng với nội dung thiết thực.
Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức lần đầu tiên được văn kiện dành riêng một mục đề cập với nhiều nội dung mới quan trọng, trọng tâm là nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hàng ngày; nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên “tự soi”, ‘tự sửa” và nêu cao danh dự lòng tự trọng của người đảng viên. Như vậy, Đảng ta xác định vấn đề đạo đức được nâng lên trở thành một nhiệm vụ lớn trong Đảng là yêu cầu cao nhất nhằm chấn hưng đạo đức công vụ, từ trong từng tổ chức đến cả hệ thống chính trị. Xây dựng đạo đức không chỉ yêu cầu làm trong sạch Đảng mà còn đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của Nhân dân về xây dựng bộ máy công vụ liêm chính, kiến tạo.

Đối với, tỉnh Quảng Trị, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Trung ương, trong những năm vừa qua, công tác xây dựng Đảng, trong đó có xây dựng Đảng về đạo đức luôn được Đảng bộ tỉnh Quảng Trị quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đảng bộ thường xuyên coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết hợp giữa giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng với tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật, xây dựng Đảng nghiêm minh để phòng ngừa và đấu tranh các căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng; phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên; phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp; đổi mới và tạo chuyển biến trong công tác cán bộ.

Xây dựng Đảng về đạo đức là trách nhiệm của toàn Đảng từ Trung ương đến cơ sở, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Do đó, trong thời gian tới, để khắc phục chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện tốt những quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác xây dựng Đảng về đạo đức, mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, nhất là chủ đề của năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của Nhân dân”.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thành và kiên định với đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực tổ chức thực tiễn, đủ sức đảm đương nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; giữ gìn và thấm nhuần phẩm chất và đạo đức cách mạng, đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân, gần dân, trọng dân, tin dân và lắng nghe ý kiến của Nhân dân, phát huy sức mạnh, sáng kiến của Nhân dân để giải quyết những vấn đề do cuộc sống đặt ra; có tinh thần cảnh giác, chủ động chống chủ nghĩa cá nhân, có lối sống lành mạnh, giản dị và tiết kiệm; đẩy mạnh chống tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; đấu tranh chống diễn biến hoà bình, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết một lòng cùng với toàn Đảng, toàn dân, đầy lùi dịch bệnh Covid-19 qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Tân Linh

127 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 961
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 961
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 37087518