Đảng ủy Xã Hải Sơn tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 

Vừa qua, Đảng ủy xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng) tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ chính trị khóa XIII về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 20 năm qua, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả tích cực; Đảng ủy xã đã nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị, Pháp lệnh, các Nghị định, vận dụng sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước; công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể được chú trọng. Đảng ủy, Chính quyền cơ sở đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về QCDC, vấn đề “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được quan tâm thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,  những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộChỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước như “xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng xã hội học tập”“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, … Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền MTTQ, các đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở. UBND xã đã đổi mới phong cách làm việc theo hướng "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; tôn trọng, lắng nghe và chân thành tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; người đứng đầu tăng cường đối thoại với nhân dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của dân và có trách nhiệm trong giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn, tạo sự ổn định trong đời sống nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

Định hướng những năm tiếp theo, cấp ủy, chính quyền tiếp tục tăng cường lãnh đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện gắn với duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng các mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”“Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, Đảng ủy xã cũng đã nghiêm túc chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở như: công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện QCDC của Đảng ủy, Ban Chỉ đạo chưa được thường xuyên, vai trò của từng thành viên chưa được phát huy nên kết quả thực hiện còn hạn chế; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng có lúc còn hình thức...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Lợi – UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận và các ngành, đoàn thể, chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt một cách sâu sắc, toàn diện tinh thần Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao năng lực thực hành dân chủ và chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ luôn gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hoá; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, tác phong làm việc khoa học. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Hải Sơn đã khen thưởng đối với 03 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị./. Trương Thị Mỹ Dung- Văn phòng Đảng ủy xã Hải Sơn                                                             

734 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 997
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 997
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81540161