Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “ đảng bộ cơ sở bốn tốt” 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình hành động số 48-CTr/TU, ngày 02/12/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh ban hành Chỉ thị số 81-CT/ĐU, ngày 03/01/2023 về xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Theo đó, nội dung xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” gồm” Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Cán bộ, đảng viên tốt.

 Đối với nội dung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Chỉ thị nêu rõ yêu cầu lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo, diễn tập, tham gia phòng, chống thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị đạt tiêu chí vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, quản lý đội ngũ đảng viên; xây dựng cấp ủy, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư, cấp ủy viên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt 3-4% so với tổng số đảng viên trong Đảng bộ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chính sách, dân vận, kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo thực hiện đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho các đối tượng, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội.

Đối với nội dung chất lượng sinh hoạt tốt đặt ra yêu cầu duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc đảng viên vắng mặt có lý do quá 3 lần liên tiếp trong năm. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, phê và tự phê bình.

Đoàn kết, kỷ luật tốt đặt ra yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chi bộ, kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên theo đúng quy định, thẩm quyền.

Cán bộ, đảng viên tốt, ngoài các yêu cầu về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, cán bộ, đảng viên phải đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đánh giá đạt “Tốt”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “Chi bộ là gốc rễ” của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Ngược lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy. Chi bộ mạnh thì Đảng mạnh. Do đó, Chỉ thị của Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định việc xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở bốn tốt là nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Để Chỉ thị về xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” được tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tác động đến từng cán bộ, đảng viên, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tập trung thực hiện 04 nội dung của phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh, toàn diện, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

HY- tổng hợp

93 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 611
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 611
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60841112