Đảng ủy phường An Đôn (Thị ủy Quảng Trị) làm tốt công tác tuyên giáo cơ sở 

Phường An Đôn (thị xã Quảng Trị), được thành lập theo Nghị định số 31/2008/NĐ-CP, ngày 19/3/2008 của Chính phủ, với diện tích tự nhiên 266,39 ha; gồm có 02 khu phố, có 449 hộ, 1712 nhân khẩu. Đảng bộ phường có 102 đảng viên, sinh hoạt tại 06 chi bộ (trong đó 02 chi bộ khu phố, 02 chi bộ trường học, 01 chi bộ Trạm Y tế, 01 chi bộ Công an phường); phường có 02 tôn giáo (Công giáo có 39 hộ với 118 khẩu, Phật giáo có 105 hộ với 491 khẩu) chiếm gần 1/3 dân số của phường.

Trong những năm qua, công tác Tuyên giáo được Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội phường quan tâm và đã có những kết quả quan trọng. Theo đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác giáo dục lý luận chính trị; văn hóa, văn nghệ; khoa giáo; lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng…với nhiều hình thức phong phú, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội để nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết, xử lý những bức xúc ở cơ sở nhằm tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở  địa phương.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy Phường triển khai, quán triệt nghiêm túc, sâu rộng nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm đến các chi bộ, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Kết quả 100% các chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã tổ chức hội nghị cho hơn 95% cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau học tập, 100% cấp ủy xây dựng kế hoạch hành động, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký và cam kết cá nhân hàng năm. Việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong đó có nội dung vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng tải, chia sẻ các bài viết chính thống trên báo, đài, tạp chí về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bước đầu đã mang lại hiệu quả. Đặc biệt,  Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, hệ thống báo cáo viên, cộng tác viên từ phường đến khu phố, tổ dân phố; tổ nhân dân tự quản, các chức sắc, chức việc tôn giáo đặc biệt, phát huy người có uy tín trong làng và các dòng họ… để làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ, vận động, thuyết phục Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở cơ sở, lan tỏa gương người tốt, việc tốt. Nhờ vậy, phường An Đôn từ khi thành lập đến nay kinh tế - văn hóa, xã hội đã có nhiều đổi mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp; đời sống của Nhân dân được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có tệ nạn xã hội.

Từ thực tiễn công tác Tuyên giáo Đảng ủy phường, xin được rút ra bài học kinh nghiệm, đó là:

Một là, Cấp uỷ xác định rõ công tác tuyên giáo cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp làm công tác tuyên giáo, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó có biện pháp giải quyết kịp thời.

Hai là, đổi mới hình thức nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết. Cùng với phương pháp truyền thống là học tập trực tiếp tại hội nghị, kết hợp truyền hình, truyền thanh trực tiếp trên hệ thống phát thanh cơ sở; tăng cường thông tin trực tuyến trong triển khai một số nghị quyết, chỉ thị có tính phổ biến rộng rãi. Nội dung tuyên truyền cần trọng tâm, dễ nhớ, dễ thực hiện để phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ba là, đa dạng hoá các hình thức công tác tuyên giáo ở cơ sở, làm cho công tác tư tưởng luôn phong phú, sinh động, đáp ứng yêu cầu của mọi đối tượng, trong mọi hoàn cảnh. Nêu cao vai trò gương mẫu, tinh thần tự học, tự rèn luyện, nói đi đôi với làm, nói và làm đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt cấp phường, xã

Bốn là, công tác tuyên giáo phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Năm là, đẩy mạnh công tác tập huấn, bối dưỡng đối với đội ngũ làm công tác Tuyên giáo cơ sở. Trí Ánh

 

361 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 651
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 651
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76737697