Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện hiệu quả công tác lý luận chính trị năm 2019 

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2019, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị tiến hành thường xuyên hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Công tác nghiên cứu lý luận chính trị được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung phong phú, đa dạng

Xác định công tác lý luận chính trị có vị trí quan trọng, Đảng uỷ BĐBP tỉnh luôn quan tâm nghiên cứu công tác lý luận của Đảng và đi sâu vào tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào đường lối quân sự, nhiệm vụ công tác Biên phòng sát với thực tiễn địa bàn biên giới và của lực lượng. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận được quan tâm, định hướng với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Việc giáo dục lý luận chính trị được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ và lực lượng BĐBP tỉnh. Công tác nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng có đổi mới gắn với nhiệm vụ nòng cốt chuyên trách quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Qua học tập, quán triệt cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, ý nghĩa, nội dung của công tác lý luận đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong BĐBP tỉnh.

Năm 2019, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã triển khai tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW, ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa II) “về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”. Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” cho cán bộ chủ chốt và Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức 24 lớp với 99,5 % đảng viên được quán triệt, học tập và các văn bản của Trung ương, Tổng cục Chính trị (TCCT), Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy Quảng Trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao trình độ lý luận tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị cơ sở trong BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị hàng năm theo Chỉ lệnh công tác huấn huấn luyện, giáo dục chính trị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục Chính trị BĐBP, của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và chương trình học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp. Phòng Chính trị, Phòng Tham mưu theo nhiệm vụ đã chủ động đôn đốc hướng dẫn việc thực hiện và tiến hành kiểm tra, giám sát kết quả học tập nghiên cứu lý luận cho các đối tượng theo quy định, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản của Đảng.

Đảng ủy BĐBP tỉnh đã thường xuyên làm tốt công tác sơ, tổng kết các hoạt động thực tiễn, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận để bổ sung và nâng cao hiệu quả các hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt việc ký cam kết trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và với Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP. 

Đảng ủy BĐBP tỉnh ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị và học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng đã tạo điền kiện thuận lợi để toàn Đảng bộ và lực lượng BĐBP tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, thông tin lý luận và thưc tiễn mới đặt ra

Căn cứ nội dung chương trình giáo dục lý luận năm 2019 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đề án giáo dục Chính trị trong giai đọan mới của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn giáo dục chính trị của Cục Chính trị BĐBP. Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai việc giáo dục chính trị cho các đối tượng đúng theo quy định đảm bảo yêu cầu nội dung, đối tượng tham gia và cử cán bộ đi đào tạo tại các Học viện, Nhà trường trong và ngoài quân đội qua đó góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tập trung đổi mới nội dung và phương pháp truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Đối với các hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết ở cấp Bộ Chỉ huy; Đảng ủy phân công các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp quán triệt; trong quán triệt kết hợp sử dụng máy chiếu minh họa hình ảnh và liên hệ chặt chẽ với tình hình thực tế tại địa bàn trên hai tuyến Biên giới; qua đó giúp cán bộ, đảng viên, cán bộ chiến sĩ nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời để nâng cao chất lượng học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

 Bên cạnh đó hàng tháng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị cơ sở đều tổ chức nghiêm túc thông tin thời sự về tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh và của lực lượng; tuyên truyền thành tựu 30 năm xây dựng nền Biên phòng toàn dân và 30 năm phát triển kinh tế - xã hội và định hướng những năm tiếp theo của tỉnh Quảng Trị và tập huấn tuyên truyền kết quả công tác tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới và công tác quản lý biên giới Việt Nam - Lào đến 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các Đồn BP, Phòng, Ban và đơn vị đã tổ chức bồi dưỡng chuyên đề cuộc cách mạng 4.0 đã giúp cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ tiếp cận một cách cơ bản và hệ thống về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, có liên hệ thực tế ở đơn vị.

Đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng ủy BĐBP tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng và chất lượng; đến nay có 01 báo cáo viên cấp tỉnh và 03 báo cáo viên cấp Bộ Chỉ huy; 24 báo cáo viên cấp Phòng, Ban, các đơn vị cơ sở. Tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 01 đồng chí đạt giải Nhì và 01 đồng chí đạt giải Khuyến khích.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng, đặc biệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng tiếp tục có sự đổi mới, như tham gia tốt các hội nghị bằng hình thức trực tuyến, đổi mới hình thức, mẫu viết bài thu hoạch sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; tổ chức đánh giá chất lượng bài thu hoạch của từng cán bộ, đảng viên, đồng thời, tổng hợp những đề xuất kiến nghị, giải pháp của cán bộ, đảng viên về việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết để tham mưu cho cấp ủy bổ sung vào chương trình hành động. Từ thực tiễn những vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục lý luận chính trị và quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng.

Nhằm nâng cao hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị, năm 2020, Đảng ủy BCH BĐBP xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng:

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt, học tập triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW, ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TỈV, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa II “về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chỉ Minh trong tình hình mới. Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lỷ luận”. Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” trong đó tập trung vào nhiệm vụ tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, tập trung nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn trong thực hiện các chủ trương, đường lối lớn của Đảng. Trọng tâm là chiến lược bảo vệ Biên giới Quốc gia trong tình hình mới.

Thứ hai: Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng cụ thể hóa nghị quyết vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị bằng chương trình, kế hoạch cụ thể trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thứ ba: Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đấu tranh với các quan điểm sai trái đi ngược lại lợi ích của Đảng, của dân tộc.

Thứ tư: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giáo viên giáo dục chính trị các cấp, lực lượng báo cáo viên cấp cơ sở, tuyên truyền viên các đồn Biên phòng, cộng tác viên dư luận xã hội đủ về số lượng và chất lượng, nâng cao khả năng truyền đạt, nắm bắt và định hướng dư luận.

Thứ năm: Tổ chức tập huấn hoặc cử đi tập huấn ở các cấp nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, báo cáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị cần thiết phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn ở đơn vị. Châu Minh

 

432 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 191
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 191
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15992535