Đảng uỷ Quân sự tỉnh ban hành Chỉ thị về xây dựng chi bộ ‘3 tốt, 3 không’ 

Tại Chỉ thị số 488-CT/ĐU ngày 17/4/2017 của Đảng uỷ Quân sự tỉnh Quảng Trị nêu rõ nội dung của xây dựng chi bộ 3 tốt là: (1) Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt. (2) Giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt. (3) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt.

Nội dung của xây dựng chi bộ 3 không là: (1) Không yếu kém. (2) Không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ. (3) Không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá”.

          Chỉ thị đã xác định 8 nhóm giải pháp chủ yếu để xây dựng chi bộ “ 3 tốt, 3 không”, trong đó nêu rõ: Tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ đối với công tác xây dựng Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của cấp uỷ, tổ chức đảng. Tăng cường giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cấp chi bộ; chủ động ngăn chặn,d dẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; đề cao vai trò tiền phong gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên, nhất là cấp uỷ viên và cán bộ chủ trì, chỉ huy, quản lý các cấp. Đối với các vụ vi phạm pháp luật, kỷ luật, chi bộ phải là cấp đầu tiên, trực tiếp đấu tranh, phát hiện và xử lý, giải quyết dứt điểm ngay ở cơ sở đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng thủ tục nguyên tắc.

          Các cấp uỷ, chi bộ đưa nội dung xây dựng chi bộ “ 3 tốt, 3 không” vào nghị quyết lãnh đạo hàng năm và nghị quyết ( kết luận) quý, tháng; gắn nội dung xây dựng chi bộ “ 3 tốt, 3 không” vào phong trào thi đua quyết thắng của từng cơ quan, đơn vị. Đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, có hệ thống, không đủ tiêu chuẩn đảng viên hay đảng viên 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ thì kiên quyết đưa ra khỏi Đảng; đối với trường hợp cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý không còn đủ tiêu chuẩn hoặc để cơ quan, đơn vị yếu kém kéo dài, chậm khắc phục cần kịp thời đề nghị điều chỉnh, miễn nhiệm; vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội thì kịp thời xử lý theo đúng nguyên tắc; vi phạm chính sách dân số KHHGĐ mà dấu giếm, không báo cáo trung thực phải xử lý kỷ luật cao hơn quy định.

          Các đảng bộ thực hiện nghiêm túc chế độ định kỳ mỗi năm sinh hoạt 2 lần; đưa nội dung đánh giá kết quả xây dựng chi bộ “ 3 tốt, 3 không” vào sinh hoạt đảng bộ để kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt, đồng thời nhắc nhở chấn chỉnh những chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện không nghiêm túc. Lấy kết quả xây dựng chi bộ “ 3 tốt, 3 không” là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Hải Yến-VPTU

6037 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 341
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 341
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8617652