Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2018 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có Công văn số 353-CV/ĐUK, ngày 02/3/2018, hướng dẫn tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2018.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu các cấp ủy cơ sở nghiên cứu kỹ nội dung Diễn đàn chi bộ sinh hoạt chuyên đề về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và chuyên đề về “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”  tại Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU, ngày 26/02/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ tiếp tục đưa việc tổ chức Diễn đàn là một nội dung sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ đảng gắn thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) thành công việc thường xuyên, trọng tâm của các chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên. Xuân Quân

1375 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 705
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 705
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70885746