Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị 

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quản lý về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản và phát triển nông thôn; công tác xây dựng Đảng; quyết định các chủ trương, biện pháp quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VII nhiệm kỳ 2020–2025; thực hiện Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ và cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Đảng bộ Sở hiện có 15 chi bộ trực thuộc, với 266 đảng viên. Là Đảng bộ không chỉ có số lượng đảng viên khá đông mà đảng viên thuộc Đảng bộ được giao nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực khá rộng, trong đó có khuyến nông đến tận cơ sở nên thực sự là cấu nối giữa Đảng với Dân

  Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VII,  từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bên cạnh các thuận lợi cơ bản; nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nông nghiệp như: Thời tiết, biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp, dịch bệnh Covid-19 lan rộng….Tuy nhiên, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt, là triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả; có sức lan toả mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Từ đó, mỗi người luôn ý thức học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện tính chuyên cần, tinh thần trách nhiệm, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; cán bộ, đảng viên, CCVC luôn hăng hái thi đua lao động sáng tạo, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, kiên quyết đấu tranh loại bỏ sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tránh xa tệ nạn xã hội; trong quan hệ đồng nghiệp luôn giữ gìn tình thân ái, phối hợp hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp, văn minh văn hoá, tập thể đoàn kết vững mạnh. Nhờ vậy, đã góp phần quan trọng để ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở đề ra: Mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 7%/năm. trong đó, năm 2021 đạt 6,63%, năm 2022 đạt 7,17%, dự kiến năm 2023 đạt 7,2%. GRDP bình quân đầu người, năm 2021 đạt 56,5 triệu đồng, năm 2022 đạt 62,8 triệu đồng, dự kiến năm 2023 đạt 69,4 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế (tính theo GRDP): năm 2021 nông nghiệp chiếm 21,54%, phi nông nghiệp chiếm 78,46%, năm 2022 đạt tương ứng là 20,26% và 79,74%, dự kiến năm 2023 đạt tương ứng là 19,62% và 80,38%. Đây là một chỉ tiêu khó nhưng thể hiện sự quyết tâm rất lớn của cả tỉnh trong đó có ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2021, toàn tỉnh có 62,3% (63 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2022 đạt 68,3% (69 xã); kế hoạch năm 2023 đạt 72,3% (73 xã). Dự kiến trong hai năm 2024, 2025 có thêm 08 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 81 xã, đạt 80,2%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.  Số lao động được tạo việc làm mới bình quân hàng năm, chỉ tiêu Nghị quyết xác định giai đoạn 2020-2025 là 12.000 lao động.  Năm 2021, có 11.134 lao động và năm 2022 là 16.103 lao động, dự kiến năm 2023 đạt 12.000 lao động. Phấn đấu năm 2024 và 2025 tạo việc làm mới mỗi năm 12.500 lao động, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn: Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định đến năm 2025 là 97,5%. Kết quả thực hiện: Năm 2021, đạt 94,33%, năm 2022 đạt 95,23%, dự kiến năm 2023 đạt 95,99%. Phấn đấu năm 2024 và 2025 đạt 96,74% và 97,5%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Sản lượng lương thực năm 2022, đạt 250.057 tấn, tiệm cận với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII, ổn định 25-26 vạn tấn/năm; Diện tích trồng mới, tái canh cây công nghiệp dài ngày đạt 160 ha (vượt chỉ tiêu đề ra 150 ha). Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2022, đạt 56.306 tấn, trong khi chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2025, từ 45 đến 47 vạn tấn.Trồng rừng tập trung mỗi chỉ tiêu đề ra 6.500-7.000 ha trong lúc đó năm 2022, ngành Nông nghiệp đã đạt 10.100 ha; Một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh được triển khai bước đầu mang lại hiệu quả và có sức lan tỏa lớn.

Từ kết quả triển khai việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghiệm vụ chính trị tại Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chúng ta rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là:

- Trong tổ chức triển khai thực hiện cần phát huy tốt vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 01 -KL/TW và Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị.

- Tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và phải xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế mắc phải. Phải kiên quyết xử lý những trường hợp có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

- Kịp thời phát hiện và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện.  

- Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của các Chi bộ trực thuộc để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Trí Ánh

381 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 712
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 712
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79678892