Đảng bộ huyện Đakrông quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 17 đến 18/8/2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thể hiện tập trung cao trí tuệ, ý chí toàn Đảng và toàn dân trong huyện.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phương hướng và mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh của khối đoàn kết các dân tộc, khát vọng vươn lên của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật nâng cao hiệu quả kinh tế; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, thương hiệu các sản phẩm trên thị trường; quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã…

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 14-15% và giai đoạn 2026 - 2030 là 13-14%.; Cơ cấu kinh tế đến 2025: Nông nghiệp 37-38%, Công nghiệp - Xây dựng 47-48%, Thương mại - Dịch vụ 15-16%. Đến năm 2030: Nông nghiệp 34-35%; Công nghiệp - Xây dựng 45-46%, Thương mại - Dịch vụ 19-20%;  Phấn đấu số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 03 - 04 xã (trong đó có 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu) và đến năm 2030 là 06 - 07 xã; Phấn đấu đến năm 2025, có 60% trường mầm non, 60% trường tiểu học và 45% trường trung học cơ đạt chuẩn quốc gia, 01 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2030, có 80% trường mầm non, 75% trường tiểu học và 50% trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, 02 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; Đến cuối năm 2025 có 120 giường bệnh, đến năm 2030 có 150 giường bệnh. Đến năm 2025 có 9,96 bác sĩ/1 vạn dân…

Hằng năm Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 85% tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy, Chi ủy xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức Đảng không hoàn thành nhiệm vụ;  Hằng năm có trên 85% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trên tổng số đảng viên được đánh giá, xếp loại; Kết nạp đảng viên mới trong nhiệm kỳ từ 450-500 (hằng năm kết nạp từ 90-100 đảng viên);  Tỷ lệ chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện, cơ sở hằng năm có trên 80% xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Có 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo quy định…

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện uỷ Đakrông ban hành Kế hoạch số 01 ngày 14/9/2020 về “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực Nghị huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025”.  Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền như sau:

1. Xác định việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân phải thực sự đổi mới, thiết thực, nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2.  Quán triệt Nghị quyết Đại hội phải được các cấp uỷ Đảng, đồng chí Bí thư, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trực tiếp chỉ đạo. Các cấp uỷ Đảng phải chịu trách nhiệm quán triệt đến tận cán bộ, đảng viên của cấp mình. Đồng thời, cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng để đưa Nghị quyết đến với đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

3. Chú trọng bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để vận dụng đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình. Lựa chọn, xác định rõ thứ tự ưu tiên những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; phân công trách nhiệm thật cụ thể và thường xuyên đôn đốc kiểm tra thực hiện.

4. Phát huy tính tích cực, chủ động của chính quyền các cấp trong việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết và tăng cường vai trò công tác của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tăng cường nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình.

5. Tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân trong huyện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.Thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện để kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt và chấn chỉnh những tập thể, cá nhân làm chưa tốt.

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Vì vậy, các cấp uỷ Đảng, các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Nguyễn Thị Hảo

 

249 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 787
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 787
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27503517