Đakrông: Ban hành Nghị quyết “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021 – 2025 và hướng đến năm 2030” 

Nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2011- 2020. Ngày 11/11/2021, Huyện ủy Đakrông đã ban hành Nghị quyết “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021 – 2025 và hướng đến năm 2030”
Đakrông: Ban hành Nghị quyết “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nâng cao chất lượng phong trào  Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021 – 2025 và hướng đến năm 2030”

Theo đó,  quan điểm chỉ đạo và mục tiêu tổng quát của Nghị quyết: Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tạo nền tảng, động lực quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; nâng cao ý thức tự giác, tích cực, chủ động của từng người dân, hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nếp sống văn hóa, đô thị văn minh; các xã, thị trấn đạt văn hóa nông thôn mới, đô thi văn minh; tạo chuyển biến rõ nét trong nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh; đấu tranh phê phán đẩy lùi cái xấu, lạc hậu; chống các quan điểm sai trái tác động, ảnh hưởng đến xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị,... Gắn kết xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng nền văn hóa và con người Đakrông phát triển toàn diện, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững quê hương, góp phần sớm đưa huyện nhà thoát nghèo bền vững

Trên cơ cở đó, Nghị quyết đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho giai đoạn 2021- 2025: Hàng năm duy trì 80 % gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”; 70% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”; 70% thôn bản đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hoá” ; có từ 01 – 02 xã “đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới”; tỷ lệ tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 35% dân số... Chỉ tiêu phấn đấu cho giai đoạn 2025- 2030: Hàng năm duy trì 80 % gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”; trên 75% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”; trên 70% thôn bản đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hoá” ; có từ 01 – 02 xã “đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới”; tỷ lệ tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 37 - 40% dân số...

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, Nghị quyết đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với lĩnh vực văn hóa, trong đó kiên quyết đấu tranh phê phán, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, chống lại các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng đến xây dựng nền văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm đưa các thông tin về cơ sở, nhất là vùng sâu vùng xa, các thôn bản sát biên giới tạo sự hưởng ứng và đồng thuận trong nhân dân về xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, trong đó chú trọng đánh giá gia đình, khu dân cư, đơn vị văn hóa phải nghiên túc, bảo đảm thực chất để làm cơ sở đánh giá điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế; tăng cường nguồn lực, đầu tư ngân sách và sử dụng hiệu quả nguồn vốn để xây dựng, nâng cấp, tu bổ tôn tạo một số công trình văn hóa, thiết chế văn hóa trong điểm; chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa cơ sở, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Vân Kiều và Pa Kô, duy trì các đội cồng chiêng gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng nghệ nhân cồng chiêng, nhạc cụ, làn điệu dân ca địa phương; gắn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh; đẩy mạnh giao lưu văn hóa với các địa phương, đặc biệt là các huyện kết nghĩa của nước Cộng hòa nhân dân Lào giáp ranh giới…

Để phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả cao Nghị quyết chỉ rõ việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra văn hóa, làm rõ và gắn trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khi xảy ra sai phạm; phát huy vai trò giám sát, phản biện  xã hội của tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư và nhân dân đối việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc tổ chức thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kịp thời biểu dương cá nhân, tập thể khi có thành tích xuất sắc. Đồng thời, phân công tổ chức triển khai thực hiện đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết đề ra./.

                                                                            Đăng Khoa

47 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 587
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 587
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 41399278