Công tác xây dựng, phổ biến pháp luật, công tác bổ trợ tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quý I/2019, Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực việc tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp về thẩm định văn bản, tuyên truyền phổ biến pháp luật, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý...

Trong quý, đã tham gia ý kiến, thẩm định 22 văn bản; kiểm tra và tự kiểm tra 19 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, cấp tỉnh ban hành; công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị năm 2018. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND, ngày 29/01/2019  công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018 và Báo cáo số 13/BC-UBND, ngày 29/01/2019 công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2018; Kế hoạch số 331/KH-UBND, ngày 22/01/2019 triển khai công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 422/KH-UBND, ngày 28/01/2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019; Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc miễn nhiệm giám định viên Tư pháp; cấp chứng chỉ hành nghề cho 01 luật sư; hiệp y đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp cho 04 trường hợp. Tiếp nhận và tư vấn pháp luật 105 vụ việc. Giải quyết 1.080 trường hợp cấp phiếu lý lịch tư pháp, tiếp nhận 533 thông tin LLTP do các cơ quan liên quan chuyển đến; lập 40 hồ sơ lý lịch tư pháp. Phòng Công chứng số 01, số 02 tỉnh thực hiện 4.040 trường hợp chứng nhận hợp đồng dân sự và các trường hợp khác. HY- VPTU

775 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1485
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1485
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76436844