Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh 

Trong quý I/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; quán triệt Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính Trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 30/3/2016 thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW; đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng”.

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức 32 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 6.626 lượt người tham gia.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU ngày 08/03/2017 về công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 3 chuyên mục về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Trị. Báo Quảng Trị đã ra 3 trang báo về Công tác nội chính. Xuất bản Bản tin nội chính số 12 với số lượng 500 cuốn.

Hải Yến

 

 

1113 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1477
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1477
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60266458