Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả tích cực 

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

        Chú trọng đi sâu tuyên truyền về lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị về bảo vệ an ninh, trật tự. Giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng, tinh thần trách nhiệm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục đa dạng, có hiệu quả như: Tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, sinh hoạt, họp dân; Chuyên mục ''An ninh Quảng Trị'', chuyên trang “Công an nhân dân vì nước quên thân-vì dân phục vụ” và Bản tin An ninh-Trật tự của Công an tỉnh được phát sóng trên Đài, Báo hàng tháng và phát hành đến tận thôn, bản, khu phố.

        Ở cơ sở, sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thanh địa phương kết hợp với việc huy động người có uy tín, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người tiêu biểu trong tổ dân phố hình thành mạng lưới tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền được lồng ghép vào nội dung các cuộc vận động, phong trào khác như: Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở'', phong trào xây dựng "Làng văn hóa-đơn vị văn hóa" gắn với việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước ở các thôn, bản, làng, khu dân cư. Kịp thời chuyển tải các thông tin liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân về bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

                                                                                                                                                          Hải Yến

 

2992 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 986
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 986
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81570460