Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thanh tra tỉnh 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh cùng các cấp các ngành tham mưu Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 589 lượt/984 người/561 vụ việc (85 vụ cũ; 476 vụ mới), so với cùng kỳ năm 2017 số lượt giảm 33,4% (589/885), số người giảm 21,7% (984/1.257), số vụ việc giảm 49,3% (561/1.107). Trong đó có 27 đoàn/253 người/04 vụ cũ và 26 vụ mới phát sinh.

Các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 926 đơn (cấp tỉnh 78; cấp huyện 758; cấp sở ngành 90). Trong đó: 919 đơn tiếp nhận trong kỳ; 07 đơn kỳ trước chuyển sang. Qua kiểm tra, loại bỏ đơn trùng lặp, nặc danh và không rõ nội dung địa chỉ, đơn đủ điều kiện xử lý là 899 đơn (cấp tỉnh 78; cấp huyện 741; cấp sở ngành 80). Trong đó: đơn khiếu nại: 68 đơn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017; đơn tố cáo: 20 đơn, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2016; đơn kiến nghị, phản ánh: 811 đơn, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2016.

Qua sàng lọc, đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính cấp huyện và cấp tỉnh là 52 đơn (40 đơn khiếu nại; 12 đơn tố cáo). Kết quả giải quyết: Đã giải quyết 30/40 đơn khiếu nại, đạt 75% (số đơn giải quyết bằng quyết định hành chính là 17; rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục là 13). Kết quả giải quyết: khiếu nại đúng 02 đơn, chiếm 6,7% (2/30); khiếu nại sai 26 đơn, chiếm 86,6% (26/30); khiếu nại đúng một phần chiếm 6,7% (2/30). Kiến nghị thu hồi cho nhà nước 76.000.000đ. Đã giải quyết 10/12 đơn tố cáo, đạt 83,3%. Kết quả giải quyết: tố cáo sai 07 đơn, chiếm 70% (7/10); tố cáo đúng 1 phần 03 đơn chiếm 30% (3/10). Lê Trang

764 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 661
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 661
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79755638