Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành thanh tra đã tổ chức thực hiện 96 cuộc thanh tra, kiểm tra (6 cuộc từ năm 2018 chuyển sang) đối với 342 đơn vị, tổ chức và 443 cá nhân; trong đó 28 cuộc thanh tra hành chính đối với 36 đơn vị; 65 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 306 tổ chức và 443 cá nhân; đã kết thúc 16 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 16 kết luận.

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 44 đơn vị, tổ chức và 137 cá nhân có sai phạm với số tiền 9.663 triệu đồng; kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 7.816 triệu đồng; kiến nghị khác 811 triệu đồng; đã thu 1.268 triệu đồng.

Các cấp, các ngành đã tiếp 514 lượt/625 người/442vụ việc (138 vụ cũ; 304 vụ mới). So với cùng kỳ năm 2018, số lượt giảm 12,7% (514/589), số người giảm 36,5% (625/984/), số vụ việc giảm 21,2% (442/561/). Trong đó, có 16 đoàn/76 người/08 vụ cũ và 08 vụ mới phát sinh. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại về  tranh chấp đất đai, đòi đất cũ, đền bù, giải tỏa, khiếu nại về chính sách.

Các cấp, các ngành tiếp nhận 490 đơn đủ điều kiện xử lý (khiếu nại 38 đơn, tố cáo 13 đơn; kiến nghị, phản ánh 439 đơn). Trong đó, đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính cấp huyện và cấp tỉnh là 26 đơn (khiếu nại: 20 đơn, tố cáo: 6 đơn). Đã giải quyết 12/20 đơn khiếu nại (đạt 65%), 2/6 đơn tố cáo (đạt 33,3%). Hải Yến

187 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 120
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 120
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12181618