Công tác quản lý đảng viên: những kết quả đạt được và khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ  

Công tác quản lý đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác này nhằm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác quản lý đảng viên hiện nay được thực hiện trực tiếp ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở với những nội dung cụ thể: Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức của đảng viên; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; phong cách lối sống, mối quan hệ với Nhân dân, khả năng thu hút, tập hợp quần chúng thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên là cơ sở để cấp ủy kịp thời phát hiện, ngăn ngừa được những sai phạm, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, xa rời Nhân dân.

Xác định tầm quan trọng của việc quản lý đảng viên, trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh đã tích cực, chủ động, tập trung tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng đã chủ động cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp trong công tác quản lý. Việc thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt,  miễn sinh hoạt đảng đối với đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa được thực hiện cơ bản đúng thủ tục, quy trình theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Do vậy, công tác quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ hơn. Đối với các đảng viên đi làm ăn xa đã làm đơn báo cáo chi bộ, được chi ủy xem xét và báo cáo với đảng ủy cấp xã cho miễn công tác và sinh hoạt đảng theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; hầu hết đảng viên đi làm ăn xa đã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi đến làm việc; cuối năm, đảng viên đi làm ăn xa đã gửi bản tự kiểm điểm về chi bộ để báo cáo và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên.

Các cấp ủy còn thường xuyên phối hợp với cấp ủy địa phương trao đổi, nắm tình hình chất lượng, cán bộ, đảng viên theo định kỳ và đột xuất để phục vụ cho công tác đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển; làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý đảng viên thông qua hoạt động thực tiễn hàng ngày trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó có biện pháp cụ thể giúp đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để tiến bộ.

Bên cạnh đó, các cấp ủy chi bộ đã kết hợp chặt chẽ công tác quản lý với công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên. Thực hiện tốt việc quản lý học tập và tự học tập của đảng viên. Chi bộ, chi ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, biện pháp phấn đấu, rèn luyện của từng đảng viên, trong mỗi nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn ở đơn vị mình.

Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay cho thấy, công tác quản lý đảng viên, nhất là quản lý đảng viên ở cấp cơ sở vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như:  Công tác quản lý đảng viên có lúc còn thiếu chặt chẽ, một số tổ chức đảng, cấp ủy chưa có quyết tâm và giải pháp cụ thể để quản lý chặt chẽ đảng viên, còn trông chờ vào sự tự giác của đảng viên. Cấp ủy cấp trên ít kiểm tra, hướng dẫn về công tác quản lý đảng viên, các văn bản quy định về quản lý đảng viên ít được quán triệt đến đảng viên, trong khi đó cấp ủy cơ sở trực tiếp quản lý đảng viên nể nang, chưa mạnh dạn đấu tranh phê phán những biểu hiện trái với quy định của Đảng. Nhiều TCCSĐ chưa xây dựng được quy chế, việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng có lúc còn hình thức. Việc bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, nhất là những nội dung về công tác tổ chức xây dựng đảng, về quản lý đảng viên.

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, công tác quản lý đảng viên thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản sau:

Thứ nhất, các cấp ủy cơ sở cần làm tốt công tác quản lý đảng viên, nhất là ở chi bộ, phải nắm rõ lịch sử chính trị của từng đảng viên, về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, nhiệm vụ cụ thể được phân công, phong cách lối sống, mối quan hệ với Nhân dân tại cơ quan và nơi cư trú. Chi bộ phải nắm chắc diễn biến tư tưởng, ý thức chấp hành chế độ sinh hoạt, phải hiểu điều kiện, hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ của đảng viên, phát hiện những khó khăn, biểu hiện lệch lạc sai sót để uốn nắn kịp thời. Đặc biệt phải hướng dẫn cụ thể cho đảng viên thực hiện những quy định của Trung ương về công tác quản lý đảng viên: Quy định những điều đảng viên không được làm, quy định về đảng viên được miễn hoãn sinh hoạt, được làm kinh tế tư nhân, đi làm ăn xa nơi cư trú, Quy định về xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Thứ hai, các chi bộ phải duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; nội dung sinh hoạt cần gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; việc đánh giá chất lượng đảng viên phải bảo đảm thực chất, tránh tình trạng xuê xoa, nể nang, hình thức; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên khi đi làm ăn xa; tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt với tổ chức đảng, chính quyền nơi đảng viên đến công tác, làm việc. 

Thứ ba, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Nêu gương về phẩm chất chính trị, về đạo đức, lối sống, giữ gìn đoàn kết trong Đảng và trong Nhân dân, gương mẫu đi đầu trong công việc để thu hút tập hợp nhân dân thực hiện nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó, cần tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản hướng dẫn về công tác đảng viên và quản lý đội ngũ đảng viên, trọng tâm là: Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên; Hướng dẫn 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên; Chỉ thị 28-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những Đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng;

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa; kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện không nghiêm túc, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa. Phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong công tác quản lý đảng viên. Quan tâm giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng đối với công tác xây dựng Đảng; tạo điều kiện cho các đoàn thể, quần chúng tham gia tích cực vào việc giám sát đảng viên; định kỳ tổ chức lấy ý kiến của đoàn thể, quần chúng đóng góp cho tổ chức đảng, đảng viên. Coi trọng quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên qua các phong trào, các hoạt động thực tiễn của cơ quan, tổ chức đoàn thể, qua thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hành dân chủ rộng rãi; tích cực trao đổi thông tin, đảm bảo việc quản lý đảng viên được tiến hành thường xuyên, với sự tham gia của các tổ chức trong cơ quan, đơn vị, ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi lĩnh vực, nhiệm vụ.

Thứ năm, các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế để đảng viên có việc làm, cuộc sống ổn định, từng bước hạn chế việc đảng viên phải xin miễn sinh hoạt đảng do phải đi làm ăn xa, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.

Xuân Minh

 

30292 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 303
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 303
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55943089