Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực 

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2019; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Ban hành Kế hoạch 133-KH/TU, ngày 20/6/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW, ngày 02/6/20105 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; ban hành chương trình trọng tâm cải cách tư pháp 6 tháng cuối năm 2019.  Chỉ đạo tổng kết 10 năm về thực hiện Chỉ thị 39 -CT/TW, ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; chỉ đạo triển khai Quy định 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” và Công văn 4034-CV/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về thực hiện Quy định 11-QĐ/TW. Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ và đồng chí Bí thư Huyện uỷ Triệu Phong. Tiến hành giám sát công tác CCTP đối với Ban Thường vụ huyện ủy Triệu Phong và Ban Thường vụ huyện ủy Đakrông. Làm việc với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy để nghe báo cáo và cho chủ trương định hướng xử lý một số vụ án, vụ việc phức tạp nổi lên trên địa bàn. Chỉ đạo hoàn thiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã.

Công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa. 6 tháng đầu năm các tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành 180 văn bản, thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; đã tổ chức 13 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành  01 văn bản mới, sửa đổi bổ sung 07 văn bản quy định chế độ định mức, tiêu chuẩn trong đơn vị. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện việc công khai minh bạch trong hoạt động, nội dung công khai theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực; thực hiện kiểm tra 92 cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch; tiến hành 11 cuộc kiểm tra về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và 21 cuộc về thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác 126 cán bộ, công chức; 59/59 cơ quan, đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập, có 6.590/6.635 người đã kê khai tài sản, thu nhập, đạt tỷ lệ 99,32% (cao hơn năm trước 0,62%); 100% các bản kê khai đã được công khai (theo hình thức niêm yết: 2.315.bản, chiếm tỷ lệ 35,13%; theo hình công bố tại cuộc họp: 4.275 bản, chiếm tỷ lệ 64,87.%); có 98,42% các cơ quan, đơn vị đã thực hiện trả lương qua tài khoản.

Qua công tác ra soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đề nghị chuyển hồ sơ 02 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can; đồng thời đôn đốc các đơn vị nộp vào ngân sách nhà nước 786 triệu đồng theo kết luận thanh tra và kiến nghị của kiểm toán nhà nước (đang tiếp tục đôn đốc số còn lại chưa thực hiện). Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, qua Ban Thanh tra nhân dân và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã phát hiện 01 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng với số tiền 898,997 triệu đồng. Đã tiến hành 28 cuộc thanh tra tra kinh tế - xã hội tại 33 đơn vị (6 cuộc từ năm 2018 chuyển sang), phát hiện 17 đơn vị có sai phạm với số tiền 8.564.525.733đ, kiến nghị thu hồi 7.753.106.693đ, kiến nghị khác 811.419.404đ, đã thu hồi 1.266.777.938đ; kiến nghị xử lý hành chính 05 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ với 5 đối tượng. Hải Yến

1154 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 117
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 117
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12181610