Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị 

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014, của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 24 tháng 4 năm 2014, để triển khai thực hiện; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn và hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU, Kế hoạch số 64-KH/TU cho cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của 98 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong địa bàn tỉnh. UBND các cấp và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai minh bạch tài sản thu nhập của đối tượng được kê khai theo quy định.

         Trong năm 2016, các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị, và Kế hoạch số 64-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

           Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra đối với BTV Thành ủy Đông Hà và BTV Thị ủy Quảng Trị việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 64-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kiểm tra 07 đơn vị (Sở Y tế, Kho bạc Nhà nước; Cty TNHH MTV QL KTCT Thủy lợi Quảng Trị, Công ty Xăng dầu Quảng Trị, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị và Sở Tư pháp) về việc thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời, có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo Trung ương. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tổ chức Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 15/4/2016, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020” tại 09 địa phương, đơn vị (Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở KH&ĐTH, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế, UBND huyện Hướng Hoá, UBND huyện Vĩnh Linh và UBND huyện Hải Lăng).

 

         Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo của Tỉnh uỷ, chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tiếp tục quán triệt, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị việc thực hiện minh bạch TSTN năm 2016 (tại Công văn số 809/TTT-PCTN ngày 15/11/2016). Năm 2016, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã ban hành văn bản tổ chức, đôn đốc, kiểm tra thực hiện minh bạch tài sản thu nhập tại cơ quan, đơn vị trực thuộc.

 

         Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói chung và pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập nói riêng luôn được cấp uỷ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt kết quả tích cực. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị tập huấn. Các cơ quan trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật về PCTN với 26.247 lượt người tham gia; Ban Nội chính phối hợp Đài PTTH tỉnh thực hiện 12 chuyên mục về PCTN trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; biên tập và xuất bản 4 số Bản tin Nội chính với 2.000 cuốn; tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác NC - PCTN cho hơn 100 cán bộ tham mưu công tác nội chính và PCTN ở các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan nội chính.

 

          Qua công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đã góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm, tính tự giác trung thực của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản; phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

 

          Năm 2016, các cấp, các ngành đã ban hành 305 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; 33 văn bản mới về chế độ, định mức, tiêu chuẩn nội bộ của các cơ quan đơn vị; 26 văn bản được rà soát, sửa đổi, bổ sung; 06 văn bản được thay thế, bãi bỏ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật ngân sách Nhà nước, góp phần đảm bảo tiết kiệm hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động tại từng đơn vị. Hải Yến

 

3015 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 604
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 604
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80166710