Công tác kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng được quan tâm 

Công tác phát triển đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng. Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, trong đó công tác xây dựng kế hoạch, giáo dục bồi dưỡng đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng và quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng được quan tâm thực hiện.

Căn cứ Quy định số 173-QĐ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, cấp uỷ cơ sở đã chỉ đạo các chi bộ đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng, bao gồm cả người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên phù hợp. Cùng với việc tuyên truyền, giáo dục, giới thiệu quần chúng ưu tú đề nghị cấp uỷ cấp trên bồi dưỡng nhận thức về Đảng; các cấp uỷ, chi bộ đã giao nhiệm vụ để thử thách, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện của quần chúng. Đối với những người bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, ngoài việc đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy định số 173, các chi bộ luôn quan tâm, giao nhiệm vụ, đồng thời tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu, đảm bảo tiêu chuẩn về thành tích theo quy định của tỉnh. 

Với đặc điểm tỉnh ta số lượng đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình ít, từ khi thực hiện Quy định số 173 đến nay, chưa có trường hợp nào được các cấp uỷ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến để kết nạp lại vào Đảng. Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi để các hội viên, đoàn viên là quần chúng vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình phấn đấu, rèn luyện, lựa chọn những nhân tố tích cực để định hướng, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng. Tính đến tháng 3/2018, có 71 hồ sơ của quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình được các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến kết nạp vào Đảng, trong đó có 59 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý, chiếm 83,1% (so với tổng số hồ sơ đề nghị xem xét). HY- VPTU

214 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 93
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 93
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5099431