Công đoàn xã, phường, thị trấn góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương 

Thực hiện Đề án “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021”, tỉnh Quảng Trị hiện có 125 đơn vị hành chính cấp xã và các đơn vị hành chính cấp xã này đều đã kịp thời kiện toàn 125 Công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn, sớm đi vào hoạt động ổn định, nền nếp.

Với 3.873 đoàn viên đều là những cán bộ, công chức có trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn đạt chuẩn theo quy định; là lực lượng đoàn viên rất ổn định về số lượng, ít biến động và được sinh hoạt trong môi trường công tác có những thuận lợi riêng. Công đoàn xã, phường, thị trấn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng địa phương và sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền cùng cấp. Đội ngũ cán bộ Công đoàn luôn được dự các lớp tập huấn, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thường xuyên trao đổi về nghiệp vụ hoạt động Công đoàn, đây là những thuận lợi để Công đoàn xã, phường, thị trấn hoạt động hiệu quả, đóng góp quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trong thời gian quan, Công đoàn xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức công đoàn và CBCC-VC; tuyên truyền, giáo dục đoàn viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức phục vụ Nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các phong trào thi đua yêu nước do LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ cấp huyện và chính quyền địa phương phát động, CĐCS các xã, thị trấn đã cụ thể hóa thành những phong trào thi đua yêu nước sát thực tiễn địa phương để tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Xanh, sạch, đẹp, an toàn vệ sinh lao động”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”trong nữ CNVC-LĐ, Cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, tận tụy, gương mẫu và sáng tạo” ... đều được cán bộ, đoàn viên hưởng ứng tích cực, tạo được không khí thi đua sôi nổi trong mỗi cá nhân và từng cơ quan, đơn vị. Tích cực vận động đoàn viên và nhân dân tham gia phong trào “Phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp phát triển nông thôn” gắn với phong trào Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua đó CĐCS xã, phường, thị trấn đã hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho bà con nhân dân nâng cao hiểu biết kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, góp phần phát triển kinh tế -xã hội, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Thông qua các hoạt động xã hội, công đoàn cơ sở luôn quan tâm động viên thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên, xây dựng quỹ phúc lợi, tạo điều kiện cho các hoạt động Văn hóa - Văn nghệ, Thể dục- Thể thao; chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của CNVC-LĐ cho cấp ủy đảng. Công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn đã tích cực tham gia với cấp uỷ, chính quyền cơ sở cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, chống phiền hà, sách nhiễu Nhân dân. Chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và phát triển đoàn viên; Bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp, trình độ chính trị cho cán bộ, công chức và người lao động; giới thiệu cán bộ công đoàn, đoàn viên tham gia vào cấp ủy. Qua đánh giá chất lượng, xếp loại hàng năm, tỷ lệ CĐCS xã, phường, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 90% (trong đó có trên 20% CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), không có công đoàn cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ.

Những hoạt động của Công đoàn xã, phường, thị trấn đã khơi dậy được ý thức trách nhiệm, tinh thần hăng say lao động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, biết vượt qua khó khăn thử thách của đội ngũ CNVC-LĐ, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị xã, phường, thị trấn. Thủy Phương

82 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 264
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 265
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17906485