Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 4/2017 

Tại Chương trình công tác số 49-CTr/Tu ngày 31/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xác định 9 nhóm công việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phân công các cơ quan tham mưu chuẩn bị như sau:

1- Làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH TW Đảng thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2017) tại Quảng Trị.

Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, phục vụ.

2- Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học:“Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”, tổ chức tại Hà Nội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu, phục vụ.

3- Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và các hoạt động diễn ra trong đợt lễ kỷ niệm.

UBND tỉnh, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm và các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu thực hiện theo Kế hoạch.

4- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị và chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu thực hiện.

5- Chỉ đạo hoàn thành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch BCH, BTV và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020-2025.

Chỉ đạo triển khai công tác luân chuyển cán bộ đợt 1 của năm 2017 theo Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì tham mưu thực hiện.

6- Triển khai 2 đoàn giám sát về: Việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về việc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đối với Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh.

Giám sát việc thực hiện Chương trình hành động số36-CTHĐ/TU, ngày 07/5/2012 của Tỉnh ủy về việc thực hiệnNghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh..

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chủ trì tham mưu.

7- Cho ý kiến các Đề án của UBND tỉnh trình, về:

- Thành lập Trung tâm nghiên cứu phát triển và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.

- Thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

BCS Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu.

8- Tổ chức Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 9, gồm:

- Quyết định Chương trình hành động/ Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 4 khoá XII, gồm:

+ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

+ CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khoá XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Ra Nghị quyết về đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

BCS Đảng UBND tỉnh, Ban TCTU, Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu.

9- Thường trực Tỉnh uỷ đi cơ sở.

       Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu, phục vụ.

                                                                                   Hải Yến

      

1446 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 660
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 660
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 52017979