Chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật 

Ngày 31/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số 405-TB/TU Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật.

Căn cứ các hướng dẫn của Trung ương về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”; xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất kết luận một số nội dung như sau:

Việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị, Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo; cán bộ bị kỷ luật khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức, nếu có đủ căn cứ thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo Quy định số 907-QĐ/TU, ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ”.

Việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo định hướng như sau:

Đối với cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng.

Bước 1: Cán bộ làm đơn gửi đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (gọi tắt là tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương) nơi cán bộ công tác.

Bước 2: Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương họp, cho ý kiến và gửi văn bản báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy (theo phân cấp quản lý cán bộ).

Bước 3: Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, thẩm định, trình Ban Thường vụ hoặc Thường trực Tỉnh ủy (theo phân cấp quản lý) xem xét quyết định; các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục theo quy định.

 Đối với cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét bố trí như sau:

Trường hợp thời gian công tác còn dưới 5 năm: Cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý), được giữ nguyên ngạch công chức đã được bổ nhiệm.

Bước 1: Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cán bộ công tác về việc thực hiện chủ trương của Đảng (trường hợp cán bộ bị kỷ luật là người đứng đầu thì trao đổi với tập thể lãnh đạo).

Bước 2: Người đứng đầu có trách nhiệm trao đổi với cán bộ bị kỷ luật; báo cáo tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị hoặc ban thường vụ cấp ủy địa phương nơi cán bộ công tác để cho ý kiến và gửi văn bản báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy (theo phân cấp quản lý).

Bước 3: Trên cơ sở ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy lấy ý kiến (bằng văn bản) của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cấp ủy, cơ quan có liên quan (Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đối với nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nhân sự đang công tác tại các sở, ban, ngành và tương đương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ từ hạng 2 trở lên, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố); tổng hợp, thẩm định, trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy (theo phân cấp quản lý) xem xét quyết định; các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục theo quy định.

Trường hợp thời gian công tác còn từ 5 năm trở lên:

 Về nguyên tắc, trường hợp cán bộ sau khi bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức thì được cấp có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật. Sau thời gian theo quy định ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt những sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh tương đương với chức danh đã đảm nhiệm.

Cán bộ bị kỷ luật nếu không tự nguyện xin từ chức, bị miễn nhiệm thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý), được giữ nguyên ngạch công chức đã được bổ nhiệm.

Quy trình xem xét đối với cán bộ tương tự như trường hợp thời gian công tác còn dưới 5 năm.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn, chủ trì phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Thông báo kết luận này bảo đảm đồng bộ, thống nhất; tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung quán triệt các quy định, kết luận của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức sau khi bị kỷ luật của cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý bảo đảm đúng quy định. Hải Yến (tổng hợp)

207 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 684
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 684
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70883714