Chỉ thị về tăng cường giải pháp phòng, chống bạc lực học đường trong cơ sở giáo dục 

Ngày 12/4/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT “về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục”.

Để tăng cường các giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo giáo viên tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021 và các văn bản quy định về phòng, chống bạo lực học đường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về phòng, chống bạo lực học đường và phát hiện, thông báo, tố giác, ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường. Xây dựng quy chế phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức ở địa phương như: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức để bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật; kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh. Phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về đạo đức nhà giáo, tư vấn tâm lý, năng lực kiểm soát cảm xúc cá nhân và kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm. Phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống bạo lực học đường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị thuộc Bộ giúp Bộ trưởng kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai Chỉ thị tại các địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị tại hội nghị tổng kết năm học hăng năm. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định về môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và các mô hình tốt, cách làm hay, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành và toàn xã hội. Theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo đổi mới nội dung, phương pháp dạy học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh; tăng cường các hoạt động ngoại khóa về phòng, chống bạo lực học đường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường; tổng kết, rút kinh nghiệm, phát huy những nhân tố điển hình trong phòng, chống bạo lực học đường của các cơ sở giáo dục. T.Trang (biên tập)

212 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 227
    • Thành viên Thành viên 3
    • Tổng Tổng 230
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15918030