Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào cuộc sống trên địa bàn huyện Đakrông 

Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược phát triển con người. Chính vì vậy trong thời gian qua, Chỉ thị số 20- CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Đakrông quan tâm, triển khai thực hiện một cách thiết thực.

Trên tinh thần nội dung của Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 69-CTHĐ/TU, ngày 02/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động số 53-CTr/HU, ngày 19/5/2013 “về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 08/5/2013 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 với mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em để tổ chức thực hiện. Từng bước giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ em. Nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện luôn đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và vận động để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng, qua đó thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp bách của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tuyên truyền các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt; quan tâm giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại, bạo lực, lôi kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm và cản trở việc thực hiện các quyên của trẻ em. Tổ chức các sự kiện truyền thông, vận động xã hội tham gia thực hiện quyền của trẻ em vào các Tháng hành động vì trẻ em, Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường, Ngày vì chất dinh dưỡng trẻ em, các sự kiện văn hóa, thể thao...

Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo hướng nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chú trọng khuyến khích sự đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, gia đình, cộng đồng tham gia; cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, vui chơi, giải trí, thế thao, du lịch, thông tin và truyền thông cho trẻ em. Tuyên truyền vận động gia đình, cộng đồng, nhà trường có trách nhiệm thực hiện các quyền của trẻ em, tạo mọi điều kiện cho trẻ em được học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, chủ động tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi. Cùng với đó, công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch của các cấp ngày càng được đẩy mạnh. Việc củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở các cấp, các ngành được quan tâm nhiều hơn. Mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở được kiện toàn và phát triển. Các chính sách đối với với đội ngũ cán bộ, cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới ở thôn, bản được thực hiện theo đúng quy định.

5 năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã đạt được một số mục tiêu cơ bản đề ra. Số trẻ em từ 0 - 6 tuổi đã được cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí đạt 99,9%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 26,25% năm 2013 xuống còn 17,54%; tỷ lệ trẻ em 1 tuổi được tiêm chủng đủ các loại vacxin theo quy định hàng năm đạt 99%; số trẻ 3 - 5 tuổi đến trường đạt 94,8%, riêng tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 99 9%, số trẻ 6 tuổi vào lóp 1 đạt 99,9%; tỷ lệ huy động trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 98,75%; 100% xã, thị trấn duy trì vững chắc chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục THCS; Toàn huyện có 2/14 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập bậc trung học; 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn xã, thị trấn phù hơp trẻ em.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện. Thời gian đến, huyện Đakrông sẽ tăng cường các giải pháp cụ thể, hoạt động thiết thực, huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục tham gia để đạt được các mục tiêu chăm sóc và bảo vệ trẻ em theo kế hoạch đã đề ra, tạo môi trường lành mạnh để trẻ được học tập tốt hơn và phát triển toàn diện, góp phần phòng ngừa và giảm mức thấp nhất số trẻ em bị tai nạn thương tích, bị xâm hại hay vi phạm pháp luật... Đây cũng là tiền đề quan trọng để đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.

Anh Tuấn

1548 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 415
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 415
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68776381