Chỉ đạo chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 

Để đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu: Đánh giá toàn diện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng trên các mặt công tác xây dựng Đảng, gồm: công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; công tác nội chính; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đánh giá kết quả thực hiện cam kết trách nhiệm tập thể lãnh đạo và người đứng đầu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018. Việc tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2018 phải gắn với đánh giá công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về công tác xây dựng Đảng. Đi sâu đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch 84 và Kế hoạch 86 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Để phục vụ chuẩn bị nội dung Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các Ban đảng Tỉnh ủy tham mưu xây dựng báo cáo lĩnh vực xây dựng đảng do ban mình phụ trách; các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 của đảng bộ. Giao Văn phòng Tỉnh uỷ tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện cam kết năm 2018; văn bản cam kết của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy trực thuộc, sở, ngành cấp tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019. Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2018. Việc tổ chức Hội nghị dự kiến vào giữa tháng 1/2019. HY

189 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 86
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 86
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7210777