Cấp uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 

Năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. Quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về xử lý lỷ luật tổ chức đảng vi phạm; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 07/5/2007 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân ở cấp tỉnh và huyện Hướng Hóa có liên quan vi phạm, khuyết điểm được nêu tại Thông báo kết luận số 497/TB-UBKTTW ngày 14/9/2018 và Công văn số 3399-CV/UBKTTW, ngày 23/10/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cấp uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp đã triển khai khá đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra đối với 496 tổ chức đảng cấp dưới, 628 đảng viên, giảm 96 tổ chức đảng và 8 đảng viên so với năm 2017; giám sát chuyên đề đối với 512 tổ chức đảng và 653 đảng viên, giảm 01 tổ chức đảng và tăng 85 đảng viên so với năm 2017. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 12 tổ chức đảng, tăng 7 tổ chức đảng và 75 đảng viên, tăng 25 đảng viên so với năm 2017 khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra kết luận có 10 tổ chức đảng và 59 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. UBKT Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng thí điểm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên cách một cấp.

Việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 273 đảng viên, trong đó khiển trách 228, cảnh cáo 39, cách chức 09, khai trừ 07. UBKT Tỉnh uỷ, UBKT cấp huyện và tương đương đã thi hành kỷ luật 34 đảng viên, trong đó: khiển trách 14; cảnh cáo 06; cách chức 04, khai trừ 10. Cấp uỷ viên các cấp bị thi hành kỷ luật 21 (Huyện ủy viên 01, Đảng uỷ viên 13, Chi uỷ viên 07).

                                                                                  HY (tổng hợp)

249 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 199
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 200
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15962386