Càng tự hào càng phải chăm lo công tác xây dựng Đảng 

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với sự kiện lịch sử trọng đại này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức được thành lập. 88 năm qua, Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích to lớn. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kéo dài 9 năm đã kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”. Thực dân Pháp rút, đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp trực tiếp xâm lược nước ta.

Đảng ta đã lãnh đạo đất nước thực hiện hai chiến lược cách mạng: xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc hậu phương lớn ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân 1975, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng, thu giang sơn về một mối.

Công cuộc đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ Ðại hội VI đến nay là một công trình sáng tạo lớn. Trải qua hơn 30 năm phấn đấu bền bỉ, phải vượt qua biết bao khó khăn thử thách, công cuộc đổi mới đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Bộ mặt đất nước có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Ðời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế mới và lực mới để đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Chúng ta vừa đi qua năm 2017, một năm đầy khó khăn, thách thức, thiên tai bão lũ gây thiệt hại nặng nề; giữa thế giới nhiều biến động, nhiều quốc gia, nhiều vùng bất ổn. Trong bối cảnh ấy, dưới sự lãnh đạo, điều hành sát thực tiễn của Đảng và Chính phủ hành động, cùng sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành, chúng ta tự hào với những thành tựu đạt được. Lần đầu trong nhiều năm, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt kế hoạch đề ra, là mức cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam năm 2017 tăng 20 bậc, lên mức 68 trong số 157 quốc gia, vùng lãnh thổ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Bằng phương châm vừa hợp tác vừa đấu tranh, Đảng và Nhà nước ta đã kiên quyết và kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm các lợi ích chiến lược của đất nước. Với vai trò nước chủ nhà, chúng ta đã thật sự tạo nên dấu ấn tốt đẹp trong tiến trình hợp tác của APEC nói riêng và liên kết kinh tế và chính trị tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung. Năm qua cũng là năm chúng ta ghi nhiều dấu ấn tích cực về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Ðảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Ðảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã về hưu. Việc đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực làm nức lòng nhân dân cả nước trước thềm năm mới. Một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng, bao trùm khắp cả nước.

Cùng với cả nước, Đảng bộ và Nhân dân Quảng Trị ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chặng đường 88 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ Quảng Trị gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam, ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt, nhiều thành tựu to lớn, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau ngày tỉnh nhà được lập lại (07/7/1989), đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh, các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, 13,14,15,16  đã đề ra các Nghị quyết, chương trình hành động với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; xác định khâu đột phá, vùng kinh tế động lực, ngành kinh tế mũi nhọn; phát huy mọi nguồn lực, tập trung sức khai thác tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện, bền vững.

Với nhiều giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ và xuyên suốt, trong những năm qua, tình hình KT-XH của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục giữ ổn định và phát triển; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp. Các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút nhiều dự án đầu tư, Trong đó Khu kinh tế Đông Nam tỉnh đã đi vào hoạt động, triển khai nhiều dự án đầu tư đầy triển vọng; kim ngạch xuất khẩu tăng khá, chỉ số giá tiêu dùng được kiềm chế ở mức thấp, phần lớn các chỉ tiêu KT-XH của tỉnh đã vượt kế hoạch đề ra.  Đặc biệt, năm 2017, tình hình KT - XH của tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng, toàn diện, có nhiều nét mới và điểm nhấn trên các lĩnh vực, đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ngoài việc tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, các tỉnh thành trong cả nước, tỉnh đã có sự chỉ đạo quyết liệt đổi mới hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Có 48 dự án đã được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 4.700 tỷ đồng. Trong đó, có một số dự án lớn như: Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1, Thủy điện La Tró, thủy điện Hướng Phùng.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm; chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà được duy trì, có bước phát triển mới; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh ước giảm 1,7%... Những thành tựu và tiến bộ đã đạt được về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên chặng đường cùng cả nước đi lên CNXH, đã khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ Quảng Trị đối với đất nước, khẳng định ý chí tự lực tự cường, bản lĩnh và sức sống của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị.

Càng tự hào về Đảng, chúng ta càng phải chăm lo công tác xây dựng Đảng. Bởi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân". Tự hào về 88 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi cán bộ, Đảng viên càng phải ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới phải xử lý, giải quyết. Trong bối cảnh đó, để vượt qua được những khó khăn, thách thức, Đảng càng phải thường xuyên, liên tục, tập trung cao độ để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 

Phát huy kết quả đạt được, Tỉnh ủy Quảng Trị luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ “then chốt”, công tác xây dựng Đảng là nền tảng đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2018, mỗi cấp ủy tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động, sáng tạo, quyết liệt và kiên trì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng khâu đột phá để làm chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội. Bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết trong cấp ủy, thường trực, ban thường vụ cấp ủy; đề cao việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám ủng hộ cái mới tiến bộ, nói đi đôi với làm. Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung cam kết của cấp ủy và người đứng đầu các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo và người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2018.

Xuân Mậu Tuất đã về, một năm mới với nhiều ước vọng và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước trong những chặng đường tiếp theo. Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng, tự hào về Đảng quang vinh, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh để tiếp tục lãnh đạo đất nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Từ Quang Hoá

 

1109 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 239
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 241
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7478910