Cần đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc 'tính đảng" trong công tác tư tưởng hiện nay 

Công tác tư tưởng của Đảng là một trong những hoạt động đặc biệt quan trọng của Đảng trong phát triển, truyền bá hệ tư tưởng; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nhằm tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo cách mạng của Nhân dân; đấu tranh chống các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, góp phần xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa; quảng bá hình ảnh tươi đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra cộng đồng quốc tế.

Công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp uỷ các cấp và đồng chí bí thư cấp uỷ, của cả hệ thống chính trị với sự tham gia, đóng góp của Nhân dân, trong đó lực lượng nòng cốt là đội ngũ chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí của Đảng. Trong điều kiện đảng cầm quyền, công tác tư tưởng của Đảng vừa hướng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, vừa hướng đến các tầng lớp nhân dân trong xã hội để bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ ; tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức cho Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng; nâng cao vai trò tiên phong của Đảng; làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, lí tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hoá dân tộc, những tinh hoa văn hoá thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội.

Công tác tư tưởng của Đảng gồm ba bộ phận chủ yếu: công tác lý luận, công tác tuyên truyền và cổ động, công tác văn hóa - văn nghệ. Mỗi bộ phận của công tác tư tưởng có vị trí và vai trò riêng, nhưng có quan hệ mật thiết với nhau. Để đảm bảo và thực hiện tốt công tác tư tưởng, thì cần đảm bảo thực hiện ba nguyên tắc cơ bản: nguyên tắc tính Đảng, tính khoa học, sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa lời nói và việc làm, đặc biệt là nguyên tắc tính Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến việc tu dưỡng tính đảng cho cán bộ, đảng viên. Theo Người, “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải có tính đảng mới làm được việc”, nếu “kém tính đảng, thì việc gì cũng không làm nên”. Người dạy: “Một là, phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết; Hai là, việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn thận và phải làm đến nơi đến chốn…; Ba là, lý luận và thực hành phải luôn đi đôi với nhau”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên quán triệt tinh thần “Trong tư tưởng của mình, chỉ có Đảng và lợi ích của Đảng”, phải đặt việc cá nhân và lợi ích của cá nhân lại sau, ở phía sau việc của Đảng, lợi ích của Đảng. Người chỉ rõ: “Bất kỳ bao giờ, bất kỳ việc gì, đều phải tính đến lợi ích chung của Đảng, phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, trước hết, việc của cá nhân và lợi ích của cá nhân phải để lại sau. Đó là nguyên tắc tối cao của Đảng. Mỗi một đảng viên phải ghi chắc điều đó. Chúng ta gọi nó là Đảng tính”.

Đã 91 năm trôi qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quán triệt nguyên tắc tính đảng trong toàn bộ hoạt động của mình. Bắt đầu bằng việc xây dựng đội ngũ đảng viên. Điều lệ Đảng xác định: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước...”.Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương”. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng định hướng quan điểm chỉ đạo rất rõ: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Hiện nay, lợi dụng bối cảnh toàn cầu, hội nhập quốc tế, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế trị trường; một số yếu kém trong điều hành, quản lý của Nhà nước; tình trạng ô nhiễm môi trường và các vụ việc phức tạp liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền..., các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta với nhiều phương thức, thủ đoạn mới; xuyên tạc học thuyết Mác - Lênin, phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò và thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, họ còn bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi; chống phá chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết 35 nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ cấp bách, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, của mỗi đơn vị, địa phương. Với mỗi cán bộ, đảng viên, quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tính đảng sẽ là một biện pháp quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng trong thời gian tới, nhất là nguyên tắc tính Đảng, các cấp uỷ đảng, từng cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Thứ nhất, phải luôn kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế. Chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, để cấp ủy có chủ trương, biện pháp lãnh đạo về tư tưởng và triển khai thực hiện thống nhất trong đơn vị. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh học tập lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên, gắn với tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

 Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hằng ngày; không xa hoa, không lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ; mỗi một cán bộ, đảng viên phải tự giác, tích cực học tập, nêu gương, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QÐ/TW quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 47-QÐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm”; Quy định 55-QĐ/TW về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

 Thứ ba, tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; nâng cao chất lượng các thông tin, tài liệu, đảm bảo tính thời sự, phục vụ tốt cho hoạt động tuyên truyền trong toàn Đảng bộ. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công tác tư tưởng theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của hoạt động tư tưởng trước những đòi hỏi mới. Xuân Ngọc

76 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 287
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 287
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 43799035