Các đoàn kiểm tra, giát sát, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng ( Đoàn kiểm tra) phải thực hiện việc ghi, quản lý Sổ nhật ký Đoàn kiểm tra. 

Đó là nội dung được quy định tại Quy định số 02-QĐ/UBKTTW, ngày 11/5/2018 của UBKT Trung ương về Sổ nhật ký Đoàn kiểm tra. Quy định này áp dụng đối với ủy ban kiểm tra các cấp và được sử dụng cho các Đoàn kiểm tra của Đảng; quy định về mẫu Sổ nhật ký Đoàn kiểm tra; việc in, phát hành, cấp, ghi, quản lý Sổ nhật ký Đoàn kiểm tra.

Sổ có hình chữ nhật

SNK ĐKT có hình chữ nhật, chiều rộng 21 cm, chiều dài 29,7 cm. Bìa 01 sổ nền màu đỏ, trên cùng là biểu tượng Ngành Kiểm tra Đảng, đường kính của biểu tượng 6cm. Dưới biểu tượng Ngành Kiểm tra Đảng là 2 dòng chữ màu vàng: Dòng trên ghi “ Nhật ký” chữ in thường nghiêng, cỡ chữ 26. Dòng dưới ghi “ĐOÀN KIỂM TRA”, kiểu chữ Time New Roman đậm, cỡ chữ 36. Dòng dưới cùng của bìa 01 ghi: Sổ quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; ngày, tháng, năm kiểm tra.

Bìa 02 nền màu trắng, trang 01 ghi thông tin về Đoàn kiểm tra, bao gồm: Cơ quan tiến hành kiểm tra; Số quyết định thành lập ĐKT; Họ và tên, chức danh đồng chí chỉ đạo Đoàn kiểm tra ( nếu có), đồng chí Trưởng ĐKT; Phó Trưởng ĐKT (nếu có); Họ và tên thành viên của ĐKT.

Các trang tiếp theo của Sổ nhật ký Đoàn kiểm tra là giấy màu trắng có dòng kẻ. Phía bên trái của đầu các trang có ghi dòng chữ “Nhật ký Đoàn kiểm tra” màu đen, kiểu chữ Time New Roman in nghiêng, đậm, cỡ chữ 14. Dưới dòng chữ này 0,3 cm có đường kẻ liền dài 12 cm màu đen. Dưới đường kẻ này 01 cm có dòng chữ “ngày.. .tháng.. .năm…”, chữ in đậm, kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 14. Các trang của SNK ĐKT được đánh số thứ tự từ 01 cho đến hết, không đánh số thứ tự đối với trang bìa. Giữa hai trang có in giáp lai biểu tượng của ngành Kiểm tra Đảng, đường kính của biểu tượng 11 cm, (in chìm, bóng mờ). SNK sử dụng cho ĐKT có độ dày tối đa 30 trang/cuốn.

Mỗi Đoàn kiểm tra được cấp 1 cuốn SNK

Về nội dung cấp SNK ĐKT, ghi SNK ĐKT, Điều 5 quy định, SNK ĐKT do Thường trực Ủy ban Kiểm tra cấp cho Đoàn kiểm tra khi có Quyết định kiểm tra. Trường hợp Đoàn kiểm tra do cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy quyết định thành lập thì việc cấp Sổ cho Đoàn kiểm tra do Thủ trưởng cơ quan ủy ban kiểm tra cùng cấp thực hiện.

Mỗi ĐKT được cấp 1 cuốn SNK ĐKT. Trường hợp ĐKT được chia thành các tổ thì SNK ĐKT có thể được cấp cho các tổ. Trường hợp yêu cầu của cuộc kiểm tra cần cấp bổ sung SNK ĐKT hoặc vi lý do khách quan SNK ĐKT bị mất mát, hư hỏng...thì được cấp bổ sung, cấp lại.

Sổ Nhật ký Đoàn Kiểm tra cấp cho ĐKT phải được đóng dấu giáp lai của cơ quan cấp SNK ĐKT. Dấu giáp lai được đóng giữa hai trang của SNK ĐKT.

Việc ghi Sổ Nhật ký Đoàn kiểm tra được thực hiện theo quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát. Trưởng đoàn kiểm tra phân công thành viên đoàn kiểm tra ghi Sổ nhật ký Đoàn kiểm tra và quyết định việc ghi Sổ nhật ký Đoàn kiểm tra.

Việc ghi Sổ nhật ký Đoàn kiểm tra không thay thế biên bản làm việc của Đoàn kiểm tra.

SNK được lưu trong hồ sơ kiểm tra

SNK ĐKT là một trong những tài liệu của cuộc kiểm tra. Kết thúc cuộc kiểm tra, SNK ĐKT được lưu trong hồ sơ kiểm tra và được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý hồ sơ kiểm tra.

Sổ Nhật ký Đoàn kiểm tra được in thống nhất 01 mẫu dùng chung cho ủy ban kiểm tra các cấp. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương chịu trách nhiệm lập dự toán, tổ chức việc in, phát hành Sổ nhật ký Đoàn kiểm tra cho ủy ban kiểm tra các cấp theo nhu cầu hàng năm. Đầu quý IV hàng năm, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm sau, ủy ban kiểm tra các cấp nếu có nhu cầu thì đăng ký số lượng in Sổ nhật ký Đoàn kiểm tra với cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

( Hải Yến- VPTU)

3091 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 559
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 559
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79676375