Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chủ động thực hiện các các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 

Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan: 9 tháng đầu năm 2019, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành chương trình kế hoạch công tác chuyên môn năm 2019 trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện việc công khai minh bạch trong hoạt động.

Các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra 92 cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch, phát hiện 06 cơ quan, tổ chức, đơn vị có vi phạm.

Việc rà soát, xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về lề lối làm việc, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp... và đều được triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban hành 192 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, có tác dụng PCTN; tiến hành 11 cuộc kiểm tra về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và 27 cuộc về thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng: Thực hiện Nghị định 158/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị 08/CT-UBND, ngày 24/6/2008, của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định 158, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã ban hành các kế hoạch, đề án chuyển đổi vị trí công tác tại đơn vị; tiếp tục rà soát việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với năng lực của từng cá nhân, nâng cao trách nhiệm hơn trong công tác; có 260 trường hợp được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. 

Việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc kê khai và báo cáo kê khai tài sản thu nhập (TSTN) năm 2018; có 59/59 cơ quan, đơn vị đã có báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập (tăng 01 đơn vị so với 2017 đó là Ban QLDA ĐTXD Dân dụng & Công Nghiệp); có 6.590/6.635 người đã kê khai tài sản, thu nhập, đạt tỷ lệ 99,32% (cao hơn năm trước 0,62%); 100% các bản kê khai đã được công khai (theo hình thức niêm yết: 2.315.bản, chiếm tỷ lệ 35,13%; theo hình công bố tại cuộc họp: 4.275 bản, chiếm tỷ lệ 64,87.%).

 Việc thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công nghệ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện sơ kết 03 năm việc thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020”; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hoàn thành quy trình xử lý hồ sơ tại bộ phận “một cửa” liên thông theo hướng hiện đại. Các đơn vị cũng đã xây dựng, ban hành và thực hiện quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ISO. Đến nay có 98,42% các cơ quan, đơn vị đã thực hiện trả lương qua tài khoản (riêng huyện đảo Cồn Cỏ, ĐU Công ty Cao su Quảng Trị  và một số nơi vùng cao chưa có hạ tầng kỹ thuật tốt nên chưa trả lương qua tài khoản). Hải Yến

          

1374 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 530
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 530
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74037110