Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành tốt các nội dung công việc đã đề ra trong quý II/2019 

Quý II là thời gian cao điểm Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị, trọng tâm là các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện các dự án động lực, công trình trọng điểm, tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh và các hoạt động quan trọng khác.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề năm của tỉnh về “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát triển”, thực hiện chủ trương “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” và “Ngày thứ 7 vì các dự án động lực” gắn với chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội. Đón và làm việc với nhiều đoàn công tác của Trung ương và các tỉnh, thành bạn đến thăm và làm việc với tỉnh. Tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt xây dựng đảng, nhất là công tác tổ chức bộ máy và cán bộ theo Nghị quyết 18, 19 và Nghị quyết 26-NQ/TW, gắn với thực hiện đồng bộ công tác chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng.

Trước tình hình trên, bám sát Thông báo kết luận chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại phiên họp giao ban triển khai nhiệm vụ quý II/2019, Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quý II/2019, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu, phục vụ Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra. Cụ thể là:

- Tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện Kết luận về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị (1/7/1989-1/7/2019); ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh để tuyên truyền sâu rộng trong toàn tỉnh; tham mưu, phục vụ các hoạt động chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh. Tham mưu chuẩn bị diễn văn, phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào thành công của Lễ kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị.

- Thực hiện chu đáo công tác chuẩn bị nội dung báo cáo và các văn bản liên quan khác để Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc tại Quảng Trị (Đoàn công tác của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đoàn công tác của lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...). Tại các buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, kiến nghị đề xuất tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho tỉnh; được các đồng chí lãnh đạo Trung ương ghi nhận, đồng ý và đưa vào các Thông báo kết luận để chỉ đạo thực hiện.

             - Chuẩn bị các văn kiện hợp tác và các văn bản liên quan khác phục vụ phiên làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Qua làm việc, tỉnh Quảng Trị và thành phố Hà Nội đã ký kết Biên bản hợp tác, phát triển giữa hai địa phương giai đoạn 2019-2025; ban hành Thông báo kết quả làm việc giữa hai địa phương.

- Các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động đề xuất triển khai các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng bám sát thực tế; trọng tâm là tham mưu thành lập các Tổ công tác của lãnh đạo tỉnh để thực hiện chủ trương “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”, “ Ngày thứ 7 vì các dự án động lực”, tạo điều kiện để các đồng chí thường trực và thường vụ tỉnh ủy có nhiều thời gian đi cơ sở (thời gian qua đã tổ chức 12 cuộc làm việc của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên TVTU với một số xã nông thôn mới và một số doanh nghiệp). Tham mưu chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết, đột xuất để ổn định tình hình; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và phòng chống tham nhũng.

- Sự phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy với các ban Đảng để tham mưu tổ chức thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chuyển biến khá rõ. Vừa bám sát chương trình công tác, vừa thường xuyên cập nhật tình hình, chủ động phối hợp đề xuất, bổ sung những công việc phát sinh đột xuất vào chương trình làm việc để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực, không bỏ sót những việc quan trọng. Chính sự linh hoạt, nhạy bén và chủ động trong tổ chức công việc của Văn phòng và các ban Đảng đã giúp cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đôn đốc thực hiện đề án đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần nghị quyết 18, 19-NQ/TW. Ban hành Đề án sáp nhập Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh, thành lập Đảng ủy Khối CCQ và Doanh nghiệp tỉnh; thông qua phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021. Phối hợp tham gia, phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại 05 địa phương, đơn vị về lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; đồng thời hoàn thành việc biên tập, hoàn chỉnh Báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phục vụ phiên làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị dự kiến vào tháng 9/2019. Tổ chức thành công lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 120 cán bộ lãnh đạo quản lý và dự nguồn cấp tỉnh.

Tham mưu, phục vụ tổ chức 02 kỳ hội nghị Tỉnh ủy (21,22);  13 Hội nghị, cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 08 Hội nghị, cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các địa phương, đơn vị. Chỉ đạo thành công đại hội MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

- Tham mưu triển khai hoạt động của Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ban hành Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban văn kiện; thành lập Tổ Biên tập giúp việc của Tiểu ban Văn kiện; xây dựng Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tổ chức phiên họp thứ nhất Tiểu ban Nhân sự.

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận, đạt nhiều kết quả tích cực. Sơ, tổng kết (bằng văn bản) việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị   của Trung ương và của tỉnh (17 chuyên đề trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, QPAN, công tác đối ngoại, công tác xây dựng đảng); tham gia ý kiến đối với các dự thảo quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Đảng Trung ương về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy (03 văn bản). Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 176-KL/TU  ngày 30/5/2019 về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ, đảng viên”. Tham mưu ban hành một số quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác luân chuyển cán bộ; về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; về phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt tai chi bộ khu khu dân cư; về thi nâng ngạch viên chức khối Đảng; về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trường Chính trị Lê Duẩn..., làm cơ sở để công tác chỉ đạo đi vào nền nếp, theo đúng quy định của Trung ương. Hải Yến

811 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 252
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 252
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 21014332