Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng một số mô hình thí điểm, kiêm nhiệm  

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Kết luận 34), ý kiến của các cơ quan liên quan, mới đây, Bộ Chính trị chỉ đạo cụ thể về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Thông báo kết luận số 16-TB/TW.

Bộ Chính trị đánh giá cao sự chủ động, tích cực của một số cấp uỷ, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới theo Kết luận 34. Quá trình triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả bước đầu, vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vừa phát huy sự chủ động, sáng tạo của một số cấp uỷ địa phương trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo cơ sở thực tiễn để xem xét triển khai những mô hình phù hợp, hiệu quả trong thực tiễn.

Tuy nhiên, việc thực hiện Kết luận 34 còn một số hạn chế, vướng mắc như một số cấp uỷ chưa thật quyết liệt, có nơi còn chủ quan, nóng vội, lúng túng, kết quả chưa đồng đều giữa các địa phương; một số mô hình triển khai trong phạm vi hẹp, chủ yếu ở cấp huyện, hiệu quả hạn chế, cá biệt có nơi gặp khó khăn đã dừng thí điểm khi chưa có chủ trương của Trung ương; một số cán bộ- nhất là người đứng đầu cơ quan theo mô hình tổ chức mới chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh theo Kết luận 34; Ban Thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình địa phương và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chủ động quyết định một số mô hình: hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; trưởng Ban Dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQVN cấp tỉnh, cấp huyện.

Tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình: hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra đồng thời là chánh Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; trưởng Ban Tổ chức cấp uỷ tỉnh đồng thời là giám đốc Sở Nội vụ; trưởng Ban Tổ chức cấp uỷ cấp huyện đồng thời là trưởng Phòng Nội vụ cấp huyện; chánh văn phòng cấp uỷ huyện đồng thời là chánh văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Các địa phương đã triển khai thực hiện thí điểm các mô hình trên thì Ban Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương chỉ đạo sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh của Đảng và hệ thống chính trị.

Hải Yến (tổng hợp)

354 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 467
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 467
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68636406