Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế 

Để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, ngày 15/01/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 39-NQ/TW về nâng cao quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Nghị quyết đưa ra 05 quan điểm chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh phải đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực; thúc đẩy xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước; áp dụng nguyên tắc thị trường trong quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn lực cho phát triển. Đẩy mạnh kinh tế hóa nguồn vật lực, trong đó tập trung vào nguồn lực tài nguyên thiên nhiên. Tập trung khai tác tối đa tiềm năng khoa học và công nghệ cho phát triển kinh tế - xã hội. Tất cả các nguồn lực của nền kinh tế phải được kiểm kê, đánh giá, thống kê, hạch toán đầy đủ, đúng đắn trong nền kinh tế; được quản ký, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, phát huy tối đa hiệu quả và phát triển bền vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra, kiểm soát đối với việc khai thác, huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, cạn kiệt nguồn lực của đất nước và hủy hoại môi trường.

Nghị quyết đã xác định mục tiêu cụ thể đối với nguồn nhân lực, nguồn vật lực và nguồn tài lực cho các mốc thời gian cụ thể: năm 2025, năm 2035 và năm 2045. Kèm theo đó là nhóm giải pháp chung và nhóm giải pháp chủ yếu đối với từng nguồn lực.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Nghị quyết. TL-VPTU

642 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 606
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 606
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78249101