BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 1/8/2019 về triển khai thực hiện đại hội đảng bộ các cấp. Theo đó, Tỉnh ủy xác định:

- Đại hội đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở thực hiện 04 nội dung: (1). Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 (hoặc tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ giai đoạn 2015 - 2020 đối với những đơn vị mới thành lập) và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. (2). Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng cấp trên trực tiếp; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của Trung ương và cấp uỷ cấp trên. (3). Bầu ban chấp hành đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. (4). Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự, được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý thì tiến hành đại hội với 03 nội dung, chưa thực hiện nội dung thứ 3 về bầu cấp ủy khóa mới.

- Về thời gian tiến hành đại hội: Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận không quá 01 ngày, bắt đầu từ tháng 02/2020, hoàn thành trong tháng 3/2020.  Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cấp cơ sở không quá 02 ngày (kể cả trù bị); bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đảng bộ các huyện, thị, thành phố và đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ không quá 03 ngày (kể cả trù bị); bắt đầu từ tháng 7/2020, hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII không quá 04 ngày (kể cả trù bị), hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

Thời gian họp trù bị đại hội đại biểu đảng bộ cấp xã, cấp huyện và tương đương trở lên không quá 1/2 ngày. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với cấp cơ sở vào quý I/2020; cấp huyện và tương đương vào quý II/2020. Việc chọn chi bộ, đảng bộ cơ sở đại hội điểm do ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

- Chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức hội nghị cấp ủy mở rộng triển khai, quán triệt Chỉ thị 35, các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội và Tổ giúp việc các Tiểu ban; xây dựng Đề cương báo cáo chính trị và các văn bản liên quan phục vụ đại hội; bước đầu chuẩn bị các trình tự, thủ tục về nhân sự đại hội… nhằm bảo đảm đại hội các cấp diễn ra thành công tốt đẹp.

- Yêu cầu cấp ủy, ban thường vụ cấp uỷ cấp dưới báo cáo với ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp việc chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy, khi được cấp trên phê duyệt mới tiến hành đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công các đồng chí uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ và một số tổ chức đảng được chọn đại hội điểm. Quá trình chỉ đạo tiến hành đại hội nếu có những vướng mắc nảy sinh thì kịp thời báo cáo từng trường hợp cụ thể lên ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết. Thời gian đại hội của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy phải đăng ký với Văn phòng Tỉnh ủy trước 30/6/2020 để bố trí, sắp xếp cho phù hợp. Chế độ kinh phí đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện theo Quy định của Văn phòng Trung ương Đảng về chế độ tổ chức đại hội Đảng các cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. HY- VPTU

1844 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 226
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 226
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16741321