BẢO VỆ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

Để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù dịch đặt trong tâm là chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt nam, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng tìm mọi cách để xuyên tạc, hạ thấp và phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống, tinh thần xã hội Việt Nam. Vì vậy, tăng cường bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách trong công tác tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nay.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Từ thành quả và kinh nghiệm trong tổ chức lãnh đạo cách mạng, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thống nhất quan điểm: "Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"1.

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua luôn gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, để chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch tìm cách tấn công, xuyên tạc vào tư tưởng của Người, biểu hiện ở một số mặt chống phá sau:

Thứ nhất, thông qua các phương tiện thông tin như sách, báo, đưa thông tin trên mạng xã hội, internet, sản xuất băng hình có nội dung xuyên tạc để bôi nhọ thân thế, cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng của Hồ Chí Minh. Họ cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh đã làm cho dân tộc lầm than, người dân đau khổ, đi sai với quy luật vận động và phát triển của xã hội, đi ngược lại với lợi ích của Nhân dân, của dân tộc; việc lựa chọn con đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh chẳng qua là sự ăn may; trong thời đại mới, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ, thực tiễn thế giới đã chứng minh con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn không còn phù hợp.

Thứ hai, bằng nhiều thủ đoạn, các thế lực thù địch phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng tư tưởng Hồ Chí minh thực chất chỉ nhắc lại những tư tưởng tồn tại trước đó trong lịch sử, đặc biệt là tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, vì vậy, Hồ Chí Minh không phải là một nhà tư tưởng. Những luận điệu xuyên tạc đó luận giải rằng, sinh thời Hồ Chí Minh chưa bao giờ nhận mình là nhà tư tưởng mà chỉ nhận mình là nhà hoạt động cách mạng thực tiễn. Họ rêu rao rằng tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn toàn không có hệ thống, chỉ là những câu nói hết sức đời thường.

Thứ ba, một số quan điểm tập trung đề cao vai trò, tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ đặt tư tưởng Hồ Chí Minh trên tầm chủ nghĩa Mác - Lênin, đòi tách tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi chủ nghĩa Mác - Lênin, cho rằng Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không theo chủ nghĩa cộng sản. Thậm chí, họ tỏ ra đề cao, “thần thánh hóa” tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đi tới khẳng định Đảng, Nhà nước ta sẽ không bao giờ có thể tổ chức thành công việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực tiễn. Hay, họ dùng tấm gương đạo đức, phong cách của Người để so sánh đối chiếu, phê phán đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Nhằm đạt được mục đích, các thế lực thù địch và bọn phản động sử dụng âm mưu, phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc thông qua việc sử dụng các báo, tạp chí xuất bản ở nước ngoài, các trang mạng xã hội kết hợp với việc móc nối các phần tử cơ hội chính trị trong nước tổ chức xuyên tạc, chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trước tình hình đó, việc đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch nhằm bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một yêu cầu cấp bách đang đặt ra hiện nay đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Để thực hiện có hiệu quả những quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 35-NQ/TW, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, cần tập trung vào một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đặc biệt, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Kết hợp với đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với công tác kiểm tra, đánh giá, phê bình, tự phê bình. Cơ quan lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước phải thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; quản lý chặt chẽ các phương tiện thông tin đại chúng, có những biện pháp kịp thời, thiết thực, hiệu quả để ngăn chặn những diễn biến xấu về tư tưởng, chính trị, phòng chống những biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai là, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Quy định số 205- QĐ/TW, ngày 23/9/2019, của Bộ Chính trị, “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Ba là, phải xây dựng, lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, năng lực, phẩm chất để tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch một cách có chất lượng, đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao. Để đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch một cách thiết thực, có hiệu quả cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ hiểu biết sâu sắc về tư tưởng Hồ Chí Minh, về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Phải hiểu sâu sắc về lập trường, phương pháp cách mạng của Người, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự vận động, phát triển, luôn gắn với thực tiễn cách mạng và chú trọng tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển để xây dựng Đảng ta thực sự đạọ đức, văn minh, xứng đáng với kỳ vọng của Nhân dân.

Bốn là, kịp thời phát hiện, răn đe, xử lý theo quy định của pháp luật những cá nhân có hành vi tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Tích cực tuyên truyền, giáo dục cho Nhân dân hiểu rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý các đối tượng xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh.

 91 năm lãnh đạo và trưởng thành, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta, Nhân dân ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định:"Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”2. Điều đó là một minh chứng sinh động, khẳng định Đảng ta đã tuyệt đối trung thành và vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Thời gian càng qua đi, giá trị lý luận và thực tiễn căn bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở nên sâu sắc. Tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị hết sức to lớn đối với sự nghiệp của Đảng và dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam không có mục đích nào khác ngoài phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân càng phải thấm nhuần và quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh; tự giác, rèn luyện, tu dưỡng, chủ động, kiên quyết phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, tiếp tục đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Thanh Nhạn - Trường Chính trị Lê Duẩn

Trích dẫn:

[1,2] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, tr.180, tr.25

144 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 832
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 832
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27139210