Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” - năm 2022 

Thực hiện Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW, ngày 20/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới”; Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 13/4/2022 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh về việc “Tiếp tục triển khai Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022-2023”; ngày 09/5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU về “đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư”.

Mục đích của việc ban hành Hướng dẫn nhằm tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là: Cuộc vận động); khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa; xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện Cuộc vận động. Đồng thời, thông qua tuyên truyền, góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư; nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, giải pháp kích cầu, phát triển thị trường nội địa, đưa nền kinh tế vượt qua những khó khăn, thách thức, phục hồi và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau:

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Cuộc vận động, nhất là các quan điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới (Chỉ thị số 28/CT-TTg), Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2021-2025; chương trình hành động, kế hoạch của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Cuộc vận động, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, bộ, ngành, địa phương về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhấn mạnh, làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Cuộc vận động trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

- Khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách, gắn với quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các cấp, ngành, địa phương. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh khi thực hiện các dự án, công trình tiếp tục ưu tiên mua sắm, sử dụng máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong nước đã sản xuất được và bảo đảm chất lượng.

- Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động được nêu trong Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phản ánh các hoạt động, kết quả triển khai những nội dung nhiệm vụ tăng cường thực hiện Cuộc vận động của các cấp, các ngành thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương.

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh nhận thức rõ vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc tham gia Cuộc vận động, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; gắn với thực hiện phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam tại thị trường trong nước, khu vực và thế giới.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng trong tỉnh hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam; về quyền lợi của người tiêu dùng. Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, hàng hóa Quảng Trị và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước, trong tỉnh có các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích; trọng tâm là thị trường trong nước, đồng thời mở rộng thị trường nước ngoài. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử và các kênh thương mại hiện đại kết hợp hài hòa với hoạt động thương mại, phân phối truyền thống.

- Biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực tham gia Cuộc vận động, nhất là biểu dương những tập thể, cá nhân có sáng kiến trong cải tiến và ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao, giảm giá thành, được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng; tôn vinh và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2021-2025; đồng thời phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về triển khai thực hiện Cuộc vận động.

- Đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Cuộc vận động, gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp Việt Nam; đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; phê phán các biểu hiện tâm lý sính hàng ngoại.

Hình thức thực hiện tuyên truyền tập trung vào báo chí, trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị và trên Internet, mạng xã hội; thông qua các ấn phẩm như bản tin, thông báo nội bộ, tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp… với nội dung phù hợp, phong phú; xây dựng những tài liệu chuyên đề hướng tới những đối tượng cụ thể; tổ chức sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật tuyên truyền về Cuộc vận động; qua hệ thống thông tin cơ sở như loa phát thanh, đội truyền thông lưu động, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở và qua cổ động trực quan. Minh Huyền

143 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1928
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1928
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 47548247