Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thành tốt 13 nhóm công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao 

Thực hiện các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nhóm nhiệm vụ, công việc được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, giao nhiệm vụ. Đến nay đã cơ bản hoàn thành các công việc được giao, tập trung 13 nhóm công việc sau:

- Tham mưu trình Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 53-KH/TU về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Hoàn thiện bản đánh giá, nhận xét đối với các cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp nhận xét, đánh giá theo QĐ 370-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; báo cáo tình hình năm đầu triển khai Quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ. Tham mưu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ đối với các chức danh phó trưởng các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ và các chức danh cấp phó Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. Tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ cho phù hợp với quy định của Trung ương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quy hoạch của các địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc; thẩm định trình Thường trực, Ban Thường vụ phê duyệt kết quả điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo, quản lý của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Tham mưu rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch BCH, BTV và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng quy hoạch BCH, BTV và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, trình Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt.

- Tham mưu triển khai Kế hoạch luân chuyển cán bộ theo Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 28/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chính sách thu hút.

- Hoàn thiện hồ sơ Đề án vị trí việc làm của các cơ quan khối đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện trình Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt.

- Tham mưu thực hiện 26 nội dung công việc để Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Ban Tổ chức Trung ương (chủ yếu là tham gia vào các Đề án, Đề tài, chuyên đề do Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, phục vụ việc ban hành các chủ trương mới của Trung ương trong nhiệm kỳ).

- Tham mưu thẩm định Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức Hội hoạt động trên địa bàn tỉnh; việc thành lập Trung tâm nghiên cứu phát triển và xúc tiến đầu tư; Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh; Đề án thành lập Ban QLDA chuyên ngành và khu vực; Đề án thành lập Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh.

- Hoàn thành tổ chức thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên cho 21 cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. Hoàn thành việc thẩm định Đề án tinh giản biên chế của khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, chuẩn bị trình Thường trực Tỉnh uỷ phê duyệt trong năm 2017. Hoàn thành công tác chuẩn bị để tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội, tổ chức vào 25/12/2017.

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ; sơ kết 02 năm thực hiện Đề án tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã.

- Sửa đổi Quy định một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (thay Quy định số 07-QĐ/TU ngày 05/6/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); có điều chỉnh theo Hướng dẫn 09-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương). HY- VPTU

1440 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 528
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 529
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81596834