Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quy định số 117-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan  

Thực hiện Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 117-QĐ/TW.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, đảm bảo các nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định, hạn chế các sai sót dẫn đến kỷ luật oan đối với tổ chức đảng , đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy định số 117-QĐ/TW, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./. Thủy Phương

 

 

 

 

 

 

 

202 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 395
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 395
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73869335