Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

Ngày 28/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1367-CV/TU về việc triển khai thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII “về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư và các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác người cao tuổi đến các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là chi bộ ở khu dân cư, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số ở nước ta ngày càng tăng nhanh.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, đầu tư nguồn lực, bảo đảm cơ chế, chính sách liên quan đến người cao tuổi phù hợp tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội trong bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; tăng cường phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cùng cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn; giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chủ động nắm tình hình, lắng nghe những tâm tư, kiến nghị để tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời, thỏa đáng những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người cao tuổi; phối hợp biểu dương, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, tấm gương điển hình tiên tiến người cao tuổi và hội người cao tuổi các cấp.

Căn cứ nhu cầu, tình hình, điều kiện thực tế, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thành lập Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện; tạo điều kiện để hội hoạt động hiệu quả, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./. Lê Yên

 

111 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 427
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 427
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73869384