Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI 

Để đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị, ngày 06/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 15-KH/TU về sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khoá XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” (viết tắt là Kết luận số 120-KL/TW).

Theo đó, việc sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra nhằm đánh giá thực chất tình hình triển khai thực hiện gắn với các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nội dung sơ kết cần làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình; đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện; đồng thời, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp sát với yêu cầu, thực tiễn ở mỗi địa phương, đơn vị.

Về hình thức sơ kết: cơ quan, địa phương, đơn vị tùy theo tình hình cụ thể để quyết định hình thức, tổ chức sơ kết (bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị) và hướng dẫn sơ kết ở cấp cơ sở đảm bảo hiệu quả, thiết thực gắn với công tác thi đua, khen thưởng.

Về thời gian: Cấp cơ sở tiến hành sơ kết trước ngày 30/4/2021; Cấp huyện và tương đương hoàn thành sơ kết trước ngày 15/5/2021. Cấp tỉnh sơ kết trước ngày 25 tháng 5 năm 2021.

Trên cơ sở chỉ đạo thực hiện, Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan liên nghiêm túc triển khai thực hiện. Báo cáo sơ kết gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) trước ngày 15/5/2021. Giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh - theo dõi, đôn đốc việc sơ kết ở các địa phương, đơn vị; tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ về tình hình thực hiện kế hoạch này ở các cấp và tham mưu ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết ở cấp tỉnh./. Lê Yên.

 

530 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 801
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 801
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27138551