Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 13-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về phòng chống tội phạm 

Để thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (sau đây gọi là Kết luận số 13-KL/TW và Chỉ thị số 48-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận, trong đó nêu rõ:

Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ giải pháp nêu trong Chỉ thị số 48-CT/TW, Kết luận số 13-KL/TW và Kế hoạch này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 03/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW. Thực hiện toàn diện, đồng bộ, liên tục các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm; tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót, bất cập đã được chỉ ra qua tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW.

Kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tội phạm; (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; (3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; (4) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường lực lượng, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật; (5) Hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm. HY- VPTU

 

1416 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1223
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1223
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81569872