Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX 

Để đánh giá kết quả sau 20 năm tổ chức thực Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, ngày 09/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 69-KH/TU về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (gọi tắt là Nghị quyết số 23-NQ/TW).

Theo đó, việc tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất những giải pháp trong tình hình mới đến năm 2030, tầm nhìn đến  năm 2045 nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung tổng kết cần khái quát tình hình, bối cảnh thời điểm triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ; Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; kết quả lãnh đạo thực hiện những chủ trương và giải pháp chủ yếu theo tinh thần của Nghị quyết; Đề xuất những giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW trong thời gian tới.

Trên cơ sở chỉ đạo thực hiện, Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ tỉnh đoàn; các huyện, thị, thành ủy và ĐUTT Tỉnh ủy nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo tổng kết gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) trước ngày 20/10/2022. Giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo dõi, chỉ đạo việc tổng kết ở các cấp và tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng báo cáo tổng kết cấp tỉnh./. Lê Yên

2189 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 299
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 299
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53777479