Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp: phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 cấp tỉnh luân chuyển 1-2 cán bộ; cấp huyện luân chuyển 3- 5 cán bộ 

Thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 25/3/2022 về thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư.

Kế hoạch nêu rõ mục đích yêu cầu của việc luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là để chủ động đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ kiểm tra; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thành, trung thực, chuyên sâu, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh. Việc luân chuyển cán bộ kiểm tra phải được thực hiện đồng bộ, gắn liền với công tác cán bộ của các ngành, các cấp; chú trọng chất lượng, hiệu quả; thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định. Qua quá trình thực hiện tiếp tục đề xuất với Trung ương các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện Kết luận số 23 đạt yêu cầu đề ra.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, các cấp ủy cần đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 23-KL/TW, Thông báo số 312-TB/TW, ngày 09/3/2010 của Ban Bí thư gắn với các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.  Cấp ủy các cấp chỉ đạo ủy ban kiểm tra và ban tổ chức cấp ủy cùng cấp phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác luân chuyển gắn với công tác quy hoạch, điều động và các khâu khác của công tác cán bộ.

Ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện cán bộ; căn cứ vào Đề án luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành kiểm tra Đảng các cấp do Trung ương ban hành, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành kiểm tra đảng các cấp trình BTV Tỉnh ủy xem xét, quyết định; chú trọng luân chuyển cán bộ ngành Kiểm tra để tăng cường cán bộ cho các ngành, các cấp. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu cấp tỉnh luân chuyển 1-2 cán bộ; cấp huyện luân chuyển 3- 5 cán bộ.

 Rà soát xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thống các quy chế, quy định về công tác cán bộ nói chung, trong đó có công tác cán bộ kiểm tra, tạo cơ sở pháp lý, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra. HY-VPTU

1033 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 613
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 613
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80165215